ޓުއަރިޒަމް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާއި އެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ފަޅަށް

ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ފުރުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި އަދާރަން ކުލަބް ރަންނާޅި ރިސޯޓު ވެސް މޮނިޓަރިން އަށް

ރަންދެލި ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ފިޔަވައި ވައިގެ މަގުން އަންނަ އެހެން ހުރިހާ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރަން އަންގައިފި

1

ޔުނިވާސަލްގެ ރިސޯޓުތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށްފަހު، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

"މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ބަލި ހުއްޓުވުން، އެއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ އެނދުތައް ފުރާލަދީ"

ޔުނިވާސަލްގެ ރިސޯޓުތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައި، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ތިން މަހުގެ ޗުއްޓީއެއް

ބޭރު ގައުމުތަކުން ފުރާ ޔޮޓާއި ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދުތައް ރާއްޖެ އައުމާއި ބަނދަރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ރީކޯ މޫސަގެ މޯ ހޮޓެލްސް ކޮވިޑް 19ގެ ބޭނުން ތަކަށް ދެއްވައި، ރަހާ ރިސޯޓު މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދުކުރައްވައިފި

4

ކޮވިޑް 19 : ފުރަވެރި ރިސޯޓުން ކޮވިޑް 19އަށް ޝައްކުވާ ދެމީހަކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތައް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

« 1 ...