ޓުއަރިޒަމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މޫސުމާ ދިމާކޮށް ހޯމްސްޓޭ ފުޅާވާނެ: މިނިސްޓަރު

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރު އަލުން ފަށަނީ

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަރޯސާވާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓް، ތޮޅިމަރާހުރާ ފަޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަނީ

އައްޑޫ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަކި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އަލަށް ބޭރުގައި އިސްތިހާރު ކުރަނީ

1

ވޯލްޑް އިސްލާމިކް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް ފައުންޑޭޝަންގައި ރާއްޖޭން ހަލާލް ޓްރެވެލް ތަމްސީލުކުރަނީ

މިއަހަރުގެ އައިއެމްޓީއެމް ފެއާ ވަރަށް ކާމިޔާބު، އަންނަ އަހަރުގެ ފެއާ އަދި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ

އައިއެމްޓީއެމް 2022 ފަށައިފި

ގާނާގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

25 ދާއިރާއަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑް އެވޯޑް" ދެނީ

ޓޫރިޒަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައިސްކަލް އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ

ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމާއި، ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވާ ބިލުތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

« 1 ...