ޓުއަރިޒަމް

ޓީމް: ތާއީދު ކުރަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް، ޓޫރިޒަމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގު އެންމެ ބޮޑަށް ހޯދައިދިނީ އެ މަނިކުފާނު

ޑިމޮކްރެޓްސް ވެރިކަމެއްގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އަގުހެޔޮކޮށް މާލެއާ ދުރު ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޓެކްސްގެ ލުޔެއްދޭނެ: އަމްރު

އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާގައި އޮތް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލައިފި

ހޯނޑެއްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ކަޑެވާރެހާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާނަން: ރައީސް

ވިސްތާރާއިން ދިއްލީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އެމްޑީޕީގެ ވައުދު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޮންފަރެންސްތައް ބާއްވަން ކޮންވެންޝަން އައިލެންޑެއް

ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ތުނބުޅި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: ރައީސް

މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މުއިއްޒުގެ ވައުދު އައްޑޫއަށް: 6،000 އެނދާއެކު އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނަން!

މެދަފުއްޓާއި ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ބީލަމަށް ލައިފި

2

މިހާރު ވިސާއާ ނުލައި ކީރިގިސްތާނަށް ދެވޭނެ

އޭރޯފްލޮޓް އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

« 1 ...