ޓުއަރިޒަމް

ސްވިޒަލޭންޑުގެ އެޑެލްވައިސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ލިބޭނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ވެގެން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަަދަދު 16،000 އިން މައްޗަށް

ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ލިބޭ "ބޯޑާ މައިލްސް" ޕްރޮގްރާމު ރާއްޖެއިން ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް

އުރީދޫން ވީއައިއޭގައި ޑިޖިޓަލް ކިއޯސްކެއް ބަހައްޓައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. ޝަކީލާ

ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް ކަންކަން ކުށްވެރިކުރަން ނުތިބެ، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަކީލާ

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖެ އައީ އިއްޔެ

އަލާމާތް ފެންނަ ޓޫރިސްޓުން ވަގުތީގޮތުން ބައިތިއްބާނެ ކޮޓަރި ގެސްޓްހައުސްގައި ހުންނަން ޖެހޭ

ގެސްޓްހައުސް ގައިޑްލައިން: މުވައްޒަފަކު ނެގެޓިވް ވިޔަސް 48 ގަޑިއިރު ސެލްފް އައިސޮލޭޝަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ

1

ގެސްޓްހައުސް ގައިޑްލައިން: އާންމުން ވެސް އަދި ޓޫރިސްޓުން ވެސް އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކު އަޅަން ޖެހޭނެ

« 1 ...