ޓުއަރިޒަމް

ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 12 އެވޯޑެއް ދެނީ

ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ގަތަރު އެއާވޭސްއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ހަ ލައްކައިން މައްޗަށް

މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ލިބޭނީ ރަޝިއާގެ 20 ޕަސެންޓް ބުކިން: އެމްއެމްއޭ

އިސްލާހަށް އަމަލުކުރުން ފަސްނުކުރެވޭނެ، ކަނޑަށް ކުނި އަޅާ ރިސޯޓުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އީޕީއޭ

ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން: ނައިބު ރައީސް

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކޮޓަރި ވިއްކި އަގު މައްޗަށް

ނަަލަ ނަލަ ރާއްޖެ ޓިކްޓޮކް ޗެލެންޖުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުން 54 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

ރިސޯޓު ހަދަން ދޫކުރި ހަތް ރަށުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 11.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ސަފާރީތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރި ނިންމުން ފަސްކޮށް އަނެއްކާވެސް 500 ޑޮލަރު ނަގަން ފަށައިފި

« 1 ...