ޓުއަރިޒަމް

ރާއްޖެ-ބެންކޮކް ދަތުރުތަކުން އެއާއޭޝިއާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

1

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ތަރައްގީކުރަން އައިއެމްއެފާއި ވޯލްޑް ބޭންކުން ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ފީނަން އުޅެނިކޮށް ހާލު ދެރަވި ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

33 އެއާލައިނަކުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރޭ

1

ކުރިން ވިސާ ނެގުމަކާ ނުލައި ދިވެހީންނަށް ތަޖިކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން 12،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

މިޔަރަށް ކާންދެނިކޮށް މިޔަރު ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިއެއްގެ އިނގިލިތައް ޒަހަމްވެއްޖެ

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ލަންޑަނަށް

ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް އެއާ ފްރާންސުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމަށް ހަތަރު ރަށެއް ދޫކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރީން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އިލެކްޓްރޯނިކް ޗެކިންގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ތައާރަފުކުރަނީ

« 1 ...