ޓުއަރިޒަމް

މީހުން ދިރިއުޅޭ 19 ރަށަކަށް ބީޗް ސްކައުޓުން ހޯދަނީ

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޝޯގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށްވުރެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވެލާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ސާވިސް ޗާޖު ދިން ރިސޯޓަކަށް ރަންދެލި

ފަރުތަކަށް ގެންލުންވާ ސަން ސްކްރީން ރާއްޖޭގައި މަނާކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ޓީމްގެ ރައްދު: ޗަންދާ ދައްކަން މެންބަރުންނަށް މުޖުބޫރެއް ނޫން، މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މާ ޅައީ

މިދިޔަ އަހަރު 1.67 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި

ޝިމްހާޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާއި ގަވައިދުގެ ތެރެއިން: ހޮނޑާފުށި

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

ހޮނޑާފުށިން ކަނޑާލި މުވައްޒަފަށް އަޅުގަނޑުގެ މުސާރައިން ތިން މަހުގެ މުސާރަ ދޭނަން: މިނިސްޓަރު އަލީ

ސީއެންއެންއިން ހޮވި 2020ގައި ދާން އެންމެ އެންމެ ރަނގަޅު ހޮޓާތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް

2

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ދިނުމުގައި އަލީ ވަހީދުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލެވޭ: މޫސަ

2
« 1 ...