ޓުއަރިޒަމް

ނަލަންދޫ އަގުކުރެވިއްޖެ، ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓޫރިޒަމަށް ފައްކާކުރެވޭނެ: ރައީސް

އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ކުރަން ނުކެރުނު ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުން: ފައްޔާޒު

ކޮވިޑަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ރަސްމީކޮށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 80،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އެންމެ ބޮޑު ސާވިސްޗާޖެއް ދިން ގެސްޓްހައުސަކަށް ކާނި ހޮޓެލްސް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 420 ޑޮލަރު

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންނަމަ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގެ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލާނަން: ރައީސް

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަ، ލުއި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ތިން އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާގެ އެއާލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ވަން ފޮޓޯ: 2023ގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔަކަށް ރަޝިޔާ މީހެއް

އަމާޒު ހާސިލުވި ފަހުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރެކޯޑެއް

މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުން ބަދަލުގައި ރަށެއް ދޭ އަގު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކުޑަކޮށްފި

« 1 ...