ރ. ތިމަރަފުށި

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑެން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށް ތިމަރަފުށިން ތަށި އުފުލާލުން

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލް

ތިމަރަފުށީ ޓީމުން އުފާފާޅުކުރުމަށް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ތަށްޓާއެކު މިއަދު ރަށަށް ދަނީ

ފުޓްސަލް ކިންގް ގަބޭގެ ހިތްތިރި ޖަވާބުތަކެއް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ތިމަރަފުށްޓާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ކިންގަކަށް ގަބޭ

1

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށް ތިމަރަފުށި ފުޓްސަލް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ހިތްވަރުގަދަ ގާފަރު ބަލިކޮށް، ތިމަރަފުށި ފުޓްސަލްގެ ރަސްކަމަށް

ފައިނަލް މެޗު ޕްރިވިއު: ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ރަސްކަމަށް އަންނާނީ ތިމަރަފުށިތަ ނޫނީ ގާފަރުތަ؟ ފަހު ވާދަ މިރޭ

ގާފަރުން ނުކުންނާނީ ތިމަރަފުށްޓަށް އިހުތިރާމު ދީގެން، އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުންނަށް ޓަކައި ތަށިނޫން ވިސްނުމެއް ނެތް!

ބޮޑު އިތުބާރަކާއެކު ތަށި ދިފާއުކޮށް ތާރީހު ލިޔެލަން ތިމަރަފުށީ ޓީމު ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރު!

ތިމަރަފުށީ ޓީމުގެ "މާސްޓަރ މައިންޑް" އައްޔަ، ތިން ތަށީގެ ހެޓްރިކެއް ހަދަން ތައްޔާރު!

2

ރޮނާގެ ހެޓްރިކާއެކު ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުށި ފައިނަލަށް، ތަފާތު މޮޅު!

« 1