ޓީޖީއެސްޓީ އަދި ޖީއެސްޓީ

ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ: ޓީމް

1

ޓެކްސް ބޮޑުކުރީ ވިޔަފާރިވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު: ސަރުކާރު

ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމުގެ އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

އެންމެފަހުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރާ ބިލަށް ވޯޓަށް އަހައިފި، ބިލް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރީ 55 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން

މަޖިލިސް ރައީސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމުގެ ޝަކުވާއާއެކު މެންބަރުން ރައީސްގެ އަރިހަށް

މެންބަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ޓެކްސް ބިލަށް ވޯޓަށް ނާހައި މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ނިންމާލައިފި

ޖީއެސްޓީ އަށް ޕަސެންޓަށް އަދި ޓީޖީއެސްޓީ 16 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރަން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ޓީމުން ތާއީދު

1

އަމީރު ވިދާޅު ވަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތު ދެވިއްޖެ ކަމަށް

މިއީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް މަޓީން މަޖިލީހަށް އަންގައިފި

ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު 3 ފަހަރަށް ޓެކްސް ބޮޑުކުރި: ރިޒާ

ސަނީފު މަޖިލިސް ރައީސަށް: ހުދުމުހުތާރުކޮށް މަޖިލިސް ހިންގުމުގެ ބާރެއް ނޯންނާނެ!

« 1