ޓީޖީއެސްޓީ އަދި ޖީއެސްޓީ

ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ޓީމުން ތާއީދު

1

އަމީރު ވިދާޅު ވަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތު ދެވިއްޖެ ކަމަށް

މިއީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް މަޓީން މަޖިލީހަށް އަންގައިފި

ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު 3 ފަހަރަށް ޓެކްސް ބޮޑުކުރި: ރިޒާ

ސަނީފު މަޖިލިސް ރައީސަށް: ހުދުމުހުތާރުކޮށް މަޖިލިސް ހިންގުމުގެ ބާރެއް ނޯންނާނެ!

ޓެކްސްގެ ބިލުގެ ބަހުސްގައި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެ މަޖިލިސް ހޫނުވެއްޖެ

ދަރަނި ދެއްކުމަށް ފައިސާ ނުލިބޭގޮތަށް އެހެން ހަރަދުތައް ކުރުމަކީ އިސްތިގުލާލަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

އަމީރު: މިވަގުތު އެތެރެއިން އާމްދަނީ އިތުރު ނުކޮށްފިނަމަ އިގްތިސާދު ފަހަތަށްދާނެ، ޓެކްސްބިލު ފާސްކޮށްދެއްްވާ!

1

ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރުމަކީ ހުދުމުހުތާރުކަން: އާޒިމް

ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން އެމްޑީޕީން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

ޓީޖީއެސްޓީ އާއި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ބިލިޔަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުލިބި!

ޓީޖީއެސްޓީއާއި ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ހުށަހެޅީ، ވޯލްޑްބޭންކާއި އައިއެމްއެފުން ލަފާދޭތާ އެތައްދުވަހެއް ފަހުން: މިނިސްޓަރު