ސީރިއާ

ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް އައިއޭސީގެ "ލޯތްބާއެކު" ފަންޑަށް އެތައް ދިވެހިންނެއް އެހީތެރިވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ފަރާތުން 1800 މަސްދަޅުކޭސް ސީރިއާއަށް ފޮނުވައިފި

އައިއޭސީގެ ސަވައިވިން ވިންޓާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ވިންޓާ ޕެކޭޖުތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ސީރިޔާގެ އަލޫކާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު އައިއޭސީން ހުޅުވާލައިފި

އައިއޭސީގެ ސަވައިވިން ވިންޓާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މުސްލިމުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައިއޭސީ އިން އާ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ސީރިއާގެ މި ލޯފަން ކުއްޖާގެ އޮތީ އެންމެ އުއްމީދެއް: މައިމީހާ ދެކިލުން، އެ މަންމައަށް ހިދުމަތް ކޮށްދިނުން!

ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ 173 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 91 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި!

ސީރިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ހިންގާ ''މަސްދަޅު ހަދިޔާ'' ކެމްޕެއިނަށް 346 ކޭސް ބޭނުންވޭ

ސީރިއާގައި ތިބި ހަތަރު ދިވެހިން ހަތްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެންނާނެ: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

ސީރިއާގެ ޔަތީމު ކުއްޖެއްގެ އަޑު: ދަންވަރު މަންމަ ގިސްލާ ރޯ އަޑު އިވޭ، ބައްޕަ މަތީން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހަނދާންވޭ