މާލޭގެ މަގުތައް

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި

ބާޒާރުމަތީގައި ޕިކަޕްތައް ޕާކް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފި

ދެކޮޅަށް ކެނޑި ގަރާޖު ސިޓީގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން ނިންމައި މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ފޮނުވައިފި

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން މިރޭ ފެން ކެނޑޭނެ

ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ވާން ނޫން ގޮތަކަށް ބަރުގޮނު ނޭޅޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

1

ޕާކިން ސްލޮޓްތައް ވެހިކަލް ގަރާޖުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ: މުއިއްޒު

ދަރުބާރުގޭގެ އިރަށް އޮތް ބިމުގައި ސްޓްރީޓް ފުޑް ކޮންސެޕްޓަށް ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: "ބެކް ޓު ސްކޫލް" މަގުތަކުން ދަރިވަރުން ފެނުމުން ލިބޭ އުފާވެރިކަން ބޮޑު

ދެން ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރާނީ މާލޭސިޓި ކައުންސިލުން

މާލޭ މަގުމަތީގައި ހުރި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ އުޅަނދުތައް މާދަމާ ނަގަން ފަށަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ސިޓީ ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓް

ވަން ފޮޓޯ: ނިއުނޯމަލްގެ އަމާންކަން މާލޭގެ މަގުމަތިން

« 1