އެސްޓީއޯ

ރާއްޖެއަށް ނުގެނެވިފައި ހުރި ބޭސް އިންޑިއާގެ އެއާފޯސް މަތިންދާބޯޓުގައި ގެނެސްދިނުމުން އާދަމް ޝަރީފުގެ ތައުރީފު!

ރާއްޖެއިން އޯޑަރުކޮށް ނުގެނެވި ހުރި 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިޔާގެ އެހީގައި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯއިން ދިވެހީންގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ގަންނާނީ މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި އަގަށްވުރެ ރަނގަޅު އަގުގައި

ދިވެހީންގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ހަގީގަތުގައި ގުޅިިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމާ: އަމްރު

އެސްޓީއޯއިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ގަންނަ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ނާލަށް ހިނގާނެ ހަރަދަށްވެސް ބަލައިގެން: އަމްރު

ރާއްޖޭގައި ހަނޑޫހެއްދި އަދިވެސް ހެއްދޭނެ، ގޮދަން ގަނެގެން ފުށް ހެދުމުގެ ވިސްނުން ވެސް އެސްޓީއޯގެ އެބަހުރި: އަމްރު

1

ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން އާލާނުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެކަމުން ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ އަދަދު ކަށަވަރު ނުވުން: އަމްރު

ދިވެހި ހުރިހާ އުފެއްދުންތައް ގަންނަން ނިންމައި، ދަނޑުވެރީން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އެސްޓީއޯއިން ހުޅުވާލައިފި

1

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ގަނެ ވަގުތުން ފައިސާ ދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން އެގްރިސެންޓަރު އުފައްދަނީ

އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް އަދި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭ މުދާ އުފުލުން ވެސް ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ހުއްޓިއްޖެ

ދިވެހީންނަށް އޮތް ހައްލަކީ ގައުމަށް ފުދޭވަރަށް އެތަކެތި ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދުން: އަމްރު

ރާއްޖޭގައި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުން މުހިންމު: މިނިސްޓަރު ޒަހާ

« 1 ...