މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް ނަަޝީދަށް ދިން ހަަމަލާ: ހެކި ސިއްރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ އަދިވެސް ދައުވާ ކުރެވޭނެ

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކުރަން ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދިން

އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާތައް ގާނޫނުލް އުގޫބާތާ ހިލާފު، އެތަކެތި ފުލުހުން ވަގުތުން ނަގަންޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ވެރިން ނިއުޔޯކަށް ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަ އަނބުރާ ގެންދަން މެންބަރު ސައީދުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި

މަޖިލިސް ރައީސް މެންބަރު ސަލީމަށް: މަސައްކަތް ކުރަނީ ބަހުސް ކުރުމުގެ ޖާގަ އެންމެ ފުޅާކޮށް ދިނުމަށް

މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރު ކުރެވުނީ އޮޅުމަކު ކަމަށް، މައާފަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފި

ވަޒީރުންނާ ރަނގަޅަށް ސުވާލު ކުރެވޭގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

87 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ވަޑައިގަތީ އެންމެ 30 މެންބަރުން، ޖަލްސާ ނިންމައިލީ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން!

މެންބަރު ސައީދަށް ޖަލުން ލިބުނުކަމަށް ބުނާ އަނިޔާއިން، މަޖިލިސް ރައީސްގެ ހިތް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި އިންޑިއާގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް ބޮޑު: މަޖިލިސް ރައީސް

1

ރައީސް ނަޝީދު ދޮގު ހައްދަވާކަމަށް، ތަކުރާކުކޮށް ވިދާޅުވުމުން، މެންބަރު ސައީދުގެ ނަން އިއްވައިފި

« 1 ...