މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ޝަރީފް މަޖިލިސް ރިޔާސަތުގައި އިށީންނެވީ ގަވާއިދާއި އާދަކާދަތަކާވެސް ހިލާފަށް: ނަޝީދު

އިއްޔެގެ ޖަލްސާ ނިންމާލީ ގަވާއިދާ ހިލާފަކަށްނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ނަޝީދުގެ ދަތުރުފުޅުގެ މައްސަލަ ލަންކާ މަޖިލީހުގައިވެސް ހޫނުވެއްޖެ، ހަރަދުކުރާ ބަޔަކު ހޯދަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް، ހަސަން ތުހުމަތުކުރައްވަނީ ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތް ކަމަށް

1

ކޮޕް27ގައި ރާއްޖޭގެ މަޖިލިސް ރައީސް އެހެން ގައުމެއް ތަމްސީލުކުރެއްވުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

ކޮޕް27ގައި ލަންކާ ތަމްސީލުކުރެއްވުމަށް ނަޝީދު މިސްރަށް

ސަނީފު މަޖިލިސް ރައީސަށް: ހުދުމުހުތާރުކޮށް މަޖިލިސް ހިންގުމުގެ ބާރެއް ނޯންނާނެ!

ދަރަނި ދެއްކުމަށް ފައިސާ ނުލިބޭގޮތަށް އެހެން ހަރަދުތައް ކުރުމަކީ އިސްތިގުލާލަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

މެންބަރު ސައުދު އެމްޑީޕީއަށް ބަދަލުވި ސިޓީ ނުލިބޭތީ އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ފުރުސަތަށް ހިޔަނިއެޅޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ސޮއިކުރީ 12 މެންބަރުން، އަޣުލަބިއްޔަތު މެންބަރުންގެ އިތުބާރު އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތް: ނަޝީދު

އަމީނީމަގުން ގަސްނެގުމުގެ މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތަށް ވަޑައިގެންފާނެކަމުގެ އިންޒާރު މަޖިލިސް ރައީސް ދެއްވައިފި

ރައީސްގެ ވައުދުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލަން ޖެހޭނީ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންކަން: މަޖިލިސް ރައީސް

« 1 ...