މަޖިލީހުގެ ރައީސް

މަޖިލިސް ރައީސް: އިއުތިރާފު ބަޔާންދެއްވާ! އެހެން ނޫނީ އުގޫބާތް އޮތީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް!

ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަރަދުވީ 4000 ރުފިޔާ: މަޖިލިސް ރައީސް

1

ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާއިރު، ދެމަފިރިން ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަ ޗެޓްލޮގްގައި ނުލިޔުއްވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުން ގޭބަންދުގައި ތިއްބަސް ޑިމޮކްރަސީ ގޭބަންދެއް ނުވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ބަހުސް ފަށައިފި

މަޖިލިސް ޖަލްސާ ރެކޯޑް ކުރައްވާނަމަ ނަން އިއްވައި ބޭރުކުރެވޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ގުޅޭގޮތަށް މެންބަރުން ތިއްބެވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާފަށައިފި

މެންބަރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

މަޖިލިސް ރައީސް އަމިއްލަ ކަރަންޓީނަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގޮވާލައްވައިފި

މަޖިލިސް ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެ، މެންބަރުން ތިއްބަވަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ގަޑިއަކުވެސް ވަޑައިގެންނެވޭގޮތަށް: މަޖިލިސް ރައީސްް

ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ 19.3 މިލިޔަން އުނިކުރަން މަޖިލީހުގެ ކޮއްތު ކަނޑާލަނީ

« 1 ...