މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ފޯޅަވަހީގެ އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުގެ ތިލަ ހިސާބު ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުވާގޮތް ހެދުމަށް ގާސިމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް ނަޝީދުގެ ތާއީދު

މަޖިލީހުގެ ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސްގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ހަލީމް ވަކި ކުރަން މިއަދު ވޯޓު ނަގަނީ

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަނީ

1

ރާއްޖޭގެ ރިޒާވާއި ދަރަންޏަށްވާ ގޮތް މިދަނީ ބަލަމުން، އެކަން ހަމައެކަނި ވަޒީރަށް ދޫކޮށްނުލާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނަގައިގެން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ނަޝީދު އަންގަވައިފި

އަންނަ މަސް ނިމޭއިރު ފަސް މަހުގެ އަސާސީ ބޭނުމަށް ފުދޭވަރަށް ރިޒާވްގައި ފައިސާ ހުންނާނެ: އަމީރު

އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ކުއްލިމައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުދިނުމުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

އަޅުގަނޑުގެ ނަން ހިމެނޭތީ ފްލޯޓިން ސިޓީ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވައިފި: ނަޝީދު

5000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ހަރަދުތައް ނުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގައިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލިސް ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެކުރައްވަނީ ވަރަށް ހުތުރު އަމަލެއް: އަސްލަމް

ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އޮބްޒާވް ކުރުުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

« 1 ...