މަޖިލީހުގެ ރައީސް

މަޖިލީހުން ނިންމުމުން އީސީން ޖެހޭނީ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ނަގަން، އެކަމުގައި ރައީސްގެ ދައުރެއް ނޯންނާނެ: ނަޝީދު

މިއަދުވެސް ކޯރަމް ހަމައެއްނުވި، 10:00ގައި ޖަލްސާ ފެށޭތޯ ބަލަން މަޖިލިސް ރައީސް ނިންމަވައިފި

އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އެއްބަސްވުމާއެކު ބަރުލަމާނީ ވޯޓާބެހޭ ގަރާރުގެ ބަހުސް މާދަމާ ފަށަނީ

ކޯރަމް ހަމައެއްނުވި، 12:00 އާއި 1:00 ގައިވެސް ޖަލްސާ ފެށޭތޯ ބަލާނަން: ނަޝީދު

މަޖިލިސް ޖަލްސާ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮމިޓީތައް ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އަހަން ބޭނުންވާވަރަށް މެންބަރުން ނެތުމުން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

މިއަދު 10:15ގައި ކޮމިޓީތަކުގެ މައްސަލައަށް ވޯޓަށް އަހާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

މެންބަރުން ސޮއި ނެގުމުން ނަޝީދާއި އީވާގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން އެމްޑީޕީއަށް ފުރުސަތުދޭން މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލައިފި

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަޝީދު، އަފީފަށް ރިޔާސަތު ހަވާލުކުރައްވައިފި

ކިތަންމެ ދުވަހަކު މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި ބޭއްވިޔަސް ނަޝީދާއި، އީވާގެ އިތުބާރު އޮތްކަމަކަށް ނުވާނެ: މޯޑް

1
« 1 ...