ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމެޓީ

އާރުޓީއެލް ހިދުމަތަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ވޯލްޑު ބޭންކުގެ ދިރާސާއަކުންވެސް ދައްކާ: އާޒިމް

ސްކޭމް ކޯލްތައް އަންނަނީ ޖަލުންނޭ ބުނެވޭކަށް ނެތް: ބީއެމްއެލް

ޕީސީބީގެ ނައިބު ރައީސް ފިޔާޒަށް ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުން ފައިސާނަގައިގެން ކެޕިޓަލް ހަރަދެއް ނުކުރަން، ބޭކާރު މުވައްޒަފުންނެއްވެސް ނުނަގަން: ފެނަކަ އެމްޑީ

2

ޕީސީބީގެ ނާއިބު ރައީސް ފިޔާޒަށް ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވި މައްސަލަ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީއަށް

ޕީއެސްއެމްގެ ހިޔާނާތުގެ 30 މައްސަލައަކީ އުފައްދާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް: އަލީ ހާލިދު

ޕީއެސްއެމްގެ 100 މިލިޔަންގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ: އޮޑިޓިން ޑިޕާޓްމެންޓް އުވާލީ ބޭނުން ނުހިފޭތީ: ޗެއާމަން

ކަރަންޓް އެއްހަމަ ކޮށްފިނަމަ ސްޓެލްކޯއަށް 35 މިލިއަން، ފެނަކައަށް 41.2 މިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ!

2

ވަން ފޮޓޯ: ފެނަކައާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓްގެ ބޭފުޅުން އެސްއޯއީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގައި

އަޑިޕާކު އެންޓަނާތައް ބަދަލުކުރުން: ބާތިލު އެއްބަސްވުން އާކޮށްދިނުމުން ޕީއެސްއެމަށް 18 މިލިއަންގެ ގެއްލުން!

ޕީއެސްއެމްގެ 100 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ޗީޕް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރާއި ބޯޑު ކޮމިޓީ އަށް

« 1