ށ. ފޭދޫ

އައްޑޫގައި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރަނީ

އައްޑޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އައްޑޫގައި ހިންގި މާރާމާރީ އެއްގައި ހަތް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަށް

ފޭދޫ، ބިލެތްފަހި، ގޮއިދޫ، އަދި ނޫމަރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ މިނިސްޓަރާ މާދަމާ ސުވާލު ކުރަނީ

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހަ ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަންކޮށްފި

1

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ހޯދަމުން އަންނަ މީހެއްގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާމަ އާއި ދޮންކާފަގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ށ. ފޭދޫގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖަށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ 13 މީހަކު ހައްޔަރަށް

އައްޑޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

« 1