ޖިންސީ ކުށް

12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަލަމްގީރާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި މަހުމޫދު ރިޔާޒަށްވެސް ހުކުމްކޮށްފި

ނޫސްވެރިއަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރިި މައްސަލަ: އެމްއެމްސީން ޝާފިއު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އެކާވީސްވަނަ ސައްތައިގެ އިޖްތިމާޢީ ވަބާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްޖިންސުން އުޅުމުގެ ވަބާ - 02

އެކާވީސްވަނަ ސައްތައިގެ އިޖްތިމާޢީ ވަބާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްޖިންސުން އުޅުމުގެ ވަބާ - 01

ނާޒިމަށް ދިން އަދަބު ކުޑަވެގެން ހުކުމުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލީ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް: ޕީޖީ އޮފީސް

އަލީ ވާހިދަށް ކުރި ދައުވާތައް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މުސްތޮފާގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

އޮރިޔާންކާޑު ހެދި މައްސަލައިގައި އަލަމްގީރް ދެ އަހަރާއި ނުވަ މަހަށް ޖަލަށް

އަލަމްގީރްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ، ހުކުމްކުރުން މާދަމާ

ނާޒިމަށް އިއްވި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރަން ދިރާސާ ކުރަނީ

« 1