ޖިންސީ ކުށް

އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީން ބަލަން އެދިއްޖެ

ބަރަހަނާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ގެންގުޅުނު މީހަކު އެއް މަހާއި ހަ ދުވަހަށް ޖަލަށް

1

ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ގާޒީ ސަމީރަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ދެ ދަރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައި ސަލާމަތްވި ބައްޕަ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ބަޔަކު ޖަލަށްލާން ދަށު ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓު

ރިސޯޓެއްގައި މުވައްޒަފަކު ރޭޕްކުރި މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ވަނީ ލިބިފައި: ފުލުހުން

2021ރިވައިންޑް: ޖަލު ހުކުމެއް އޮތަސް އަލީވަހީދު ޔޫރަޕުގައި، އެނގުނީ ސިސްޓަމުގެ ދޯހަޅިކަން!

އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދުގެ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު އިންޓަޕޯލަށް ހުށައަޅަނީ

« 1