މުޒާހަރާ

ވަން ފޮޓޯ: ނޫސްވެރިންގެ އިހުތިޖާޖު

ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާތައް އާންމު އުނދަގުލަކަށް، ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ހުރަސް ނާޅަން އެދެފި

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލާގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި 17 މީހުންގެ ތެރޭގައި 9 އަންހެނަކު ހިމެނޭ

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ނައިފަރުދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމު ރޭ ހައްޔަރު ކުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް: އީވާ

1

މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ފިޔަވާ އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

މަސްވެރިން މާންދޫގައި އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

ސުލްހަވެރި ހަރަކާތްތަކުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާކަމަށް ކަނޑަނޭޅޭގޮތަށް ހުށަހެޅި ބިލު ބޭރުކޮށްލައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ހަމަނުޖެހުން: ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ކުޑަހުވަދޫ މުޒާހަރާ: އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަހުވަދޫ މުޒާހަރާ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި، ސައުންޑް ނެރެ ބޯޑުތަކާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ނުކުމެއްޖެ

« 1