މުޒާހަރާ

އިދިކޮޅުން ހުކުރު ދުވަހު ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

އިންސާފު ހޯދަން ނުކުތް މުޒާހަރާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް

ތަފާތު މުޒާހަރާއެއް، މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޖެއްސީ ކެޓްވޯކު

އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅަށް ލަންޑަނުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ކެންސަލް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާކޮށްފި

މުޒާހަރާ ރޫޅާލާއިރު ޖަރީމާ ހިންގާ މައްސަލަތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ: ޑރ. ދީދީ

އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުން މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކޮށްފި

އެއްވުން ރޫޅާލި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު އިމްރާނާ ސުވާލުކުރަނީ

ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެމްޖޭއޭއިން ގޮވާލައިފި

ރޭގެ އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރި ގޮތް ތަހުގީގުކުރުމަށް ސީޕީ އަންގަވައިފި

1

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މުޒާހަރާ

« 1