މުޒާހަރާ

މުޅި ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް ފަތުރަން ޕީޕީއެމުން ކުރާ މަސައްކަތް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ރޮޒޭނާ

1

ވަން ފޮޓޯ: "ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު

ރައީސް ވަހީދު އިނާޔަތް ނަންގަވައިގެން ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި އެއްވުންތައް ލީޑުކުރައްވާތީ ހިތާމަކުރަން: ރޮޒޭނާ

ކޮވިޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެދާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރަން ޖެހުނު ކަމެއް ކުރާނަން: ރައީސް

ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ނަމަ މިވަގުތު މުޒާހަރާއެއް ނުކުރާނެ، ރައީސް ސޯލިހުގެ ނުސީދާ ފާޑުކިޔުން ރައީސް ވަހީދަށް

1

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކަށް ތަބާވުމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ގޮވާލައްވައިފި

އިދިކޮޅުން ކަނޑުމައްޗަށް ދިޔައީ މުޒާހަރާކުރާކަށް ނޫން، މަސްވެރިކަމަށް: މަހުލޫފު

1

ރެސްޓޯރަންޓު ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ދަރުބާރުގެ ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ބަގާވާތް ނިމުމާއެކު އިންތިހާބު ބާއްވާނެކަމަށް މާލީގެ ސިފައިން އިއުލާންކޮށްފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބަދަލު ގެންނަން އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ

ރޭގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހި މައްސަލަ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

5