ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް

ލުތުފަރުގެ މަރު: އެރޭ ކުރިމަގު ބޯޓުން މޫދަށް އެއްޗެއް ވައްޓައިލިއަޑަށް ސިއްސައިގެންދިޔަ!

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ އަދިވެސް ދައުވާ ކުރެވޭނެ

ގާސިމްގެ މަރު: ދިފާއީ ވަކީލާ ނުގުޅިގެން އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި

ފުލުސް މީހާގެ ސައިކަލް ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ޝުހާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވީ މީޑިއާގެ ސަބަބުން: ލަމްހާ

1

މޭރީއަށް ޖިސްމާނީ އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުދޭ ކަމަށްބުނެ، މާވިން ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

މޭރީގެ މަރު: ލަމްހާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަދައްކައިފި، ދެއްކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަލިހާލަތުގެ ވާހަކަ!

3

މޭރީގެ މަރު: "އައި ވިލް ހަންޓް ހާ ޑައުން" އޭ ބުނެ ލަމްހާ ވަނީ މާވިންއަށް މެސެޖުކޮށްފައި!

1

އައްމަޓީއަކީ ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ވާހަކަދައްކާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

އާޒިމާގެ މައްސަލައިގައި ނިހާޔަތަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި

ގާސިމްގެ މަރު: މަރާ ގުޅުންހުރި ވަޅިން ގާސިމާއި އަދުމަހަމާއެކު ތިންމީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ފެނިއްޖެ

މަނީ ލޯންޑަރިން އާއި، ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަން ސާބިތުކުރަން، އާޒިމާއާ ދެކޮޅަށް 31 ހެކި ހުށަހަޅައިފި

« 1 ...