ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: 18 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ޝެއިޚް ފަޒްލޫން އާއި ނިޝާންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

އަލަމްގީރު އިއުތިރާފުވި 40 ދައުވާއިން ކޮންމެ ދައުވާއަކަށް 27 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އެއްމިލިޔަން ޑޮަލަރު ވިއްކައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން ރައީސް ޔާމީން ގުޅުއްވިއިރު އެެތަނުގައި ހުރިން: ޝާހިދު

ޔޫސުފް ނައީމަށްދޭން ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި ފައިސާގުނީ ރޭގަނޑު ކަމެއް ދުވާލު ކަމެއް ނޭނގެ: ހެކިވެރިޔާ

މަގުމަތިން ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން: ޝަމީމް

އަލަމްގީރްގެ ބަޔާން ލީކުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލާނެ، އިތުރު ތިން ފަރާތެއްގައި ބަޔާން އޮންނާނެ: ސީޕީ

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފުގެ ޝަރިއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

ކުށް ބަޔާން ކުރާ ގާނޫނުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި: ޕީޖީ

ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމަށް ޕީޖީން ބުނުމުން ނަސީރު ދޫކޮށްލައިފި

ބަދުއަހުލާގީ ވީޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަ: ނާޒިމާއި ނަޝީދު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ދަނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ގުޅަމުން: ޔާމީން

« 1 ...