Close

ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް

ހަތަރު ކިލޯގެ ޑްރަގު: 5 މީހުންވެސް ދޫކޮށްލައިފި، މައްސަލައަކީ މަސްތުވާއެތީގެ ނަން ގާނޫނުގައި ނެތުން!

އިއުލާނު ނުކޮށް ބިންތަކެއް ދޫކުރި މައްސަލައިގައި ގުރައިދޫގެ ކުރީގެ ދެ ކައުންސިލަރަކަށް ދައުވާކުރަނީ

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އަލަމްގީރުގެ ވީޑިއޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ޒިޔަދަމް މަރާލިކަމުގެ ކުށް ޝިފާމްއާއި ޝަނޫންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ހުސްވި މަހު ޕީޖީއަށް 273 މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެންމެ ގިނައީ ޑްރަގު މައްސަލަ!

ގިނަ މައްސަލަތައް ސާބިތު ނުވަނީ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނުލިބިގެން: ޕީޖީ ޝަމީމު

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ދައުވާތައް ޕީޖީއަށް އަނބުރާ ގެންދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކޮންޓެއިނަރެއް ތެރޭ އަންހެނަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަން ޕީޖީއާއެކު މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: 18 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ޝެއިޚް ފަޒްލޫން އާއި ނިޝާންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

« 1 ...