One Photos - J4H8fx42S2fp2no4Ly5VjIyqH.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JLFqLNh8xyXgRcbneUMSAc3nH.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SpfLXiazSOOVg92Ro0mmfe9C8.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Q6foAsCmCEBFF6KCvI4Y17prq.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 01cc3sxYH8kQqMXs3UVninF6W.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vUUQUEYLrpTO2zniijrvN5jAP.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - v1N2WGhJrmHBd42dJj16JaUYd.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PdkB8tdBx8s30MjxTu3UVwIqG.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TyY9ABkcADXMyxlu9iX7Xe0oS.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Gxq0gmUS4wqSrGHlT63G2A5oo.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8vFlTEinVK7eDbEewka2k8x0H.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9QtmcygEOCaaYmLDqt8levjV2.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AO1NtQMMab4kCrSeeYvFiRfcM.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rXkal13MlL2c4BZF6Rl8pZR2N.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hHCrXxfaFVT7wbBXXPCYffXqF.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rQAhSLrwWlq068sSfFlk0j0IL.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ArpjJvcWQm1XSUaEjfcuIr77u.JPG
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި އެމްޑީއޭގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ މައުރޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން