Close

ރިޔާސީ ބަޔާން

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕޭމަންޓްގޭޓްވޭއެއް ނެތުމަކީ ޒުވާނުންގެ ހުނަރަށް އޮތް ހުރަހެއް، އެކަން ސަރުކާރުން ނައްތައިލާނަން: ރައީސް

އެސްޓީއޯގެ ދަށުން މިފްކޯ ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ވިލާގަނޑެއް ހެދީމަ ބިރުން އޮޑިފަހަރު ނުކުންނަ ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ޖޫންގެ ކުރީން އަމާން ބަނދަރަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް

އައިއެމްއެފުން ލަފާކުރާގޮތުގައި މިއަހަރު އެންމެބާރަށް ކުރިއަރާނެ 5 އިގުތިސޯދުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ: ރައީސް

މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފަހަތެއް އޮންނަ، އިންތިޒާމްވެ ގުޅިގެން ހިންގާ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް: ރައީސް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައް ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ތިން މަރުކަޒެއް

މިނިމަމް ވޭޖްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ސިނާއަތެއްގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖީބު ބަރުވެއްޖެ: ރައީސް

12000 ދަރިވަރުން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދޭ، 2023 ނިމޭއިރު 5000 ދަރިވަރުން ނިންމާނެ: ރައީސް

ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެ ހޯދި ކާމިޔާބުގެ ސިއްރަކީ ރައްޔިތުން އަމިއްލަ މަސްލަހަތުގެ މައްޗަށް ގައުމު އިސްކުރުން: ރައީސް

ދީނުގެ ސައްހަ އަޤިދާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް އިލްމުވެރީންގެ އެހީގައި ނެޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ކެމްޕޭނެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ސަރުކާރުންދޭ އިނާޔަތް މި އަހަރު ބޮޑު ކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެއިން 1000 އަދި ގުޅިފަޅުން މަދުވެގެން 2000 ގޯތި ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

« 1