މީހުން

ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައި ޓޫރިޒަމުގެ ބިމުކުއްޔަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މުޅިމަޖިލިސް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ސައިފް: ފްރީސްޓައިލްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ! ހުނަރުން ފުރިފައިވާ ޒުވާނެއް

1

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ދެބޭފުޅެއްގެ ނަން ރައީސް ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް ގްރޭޑް 9ގެ ދަރިވަރެއް، މިއީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުރެހުންތެރިޔެއް!

7

ދިވެހީން ބިރުން ފިއްކަނޑުވައިލި ދިވެހި މޭކަޕް އާޓިސްޓް

2

އަފްރާޝީމް، ޔާމީން އަދި ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ރައްދުވާ މީހުން ތިބީ ބޭރުގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ތެލަސީމިއާ ޒުވާނެއްގެ އާދޭސް: މިއީ ކުށެއް ނޫން، އެހީތެރިވެދީ!

2

އިޝާގެ ހުނަރުވެރި އާޓްވޯކް: މަސައްކަތުގެ ރީތިކަމަށް 100 ޕަސެންޓް

3

އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ ޝިޒާން: ބޮޑެތި މީހުން ހައިރާންކޮށްލައި ބިޔަ ރާޅުތައް ފަތަހަކުރަނީ

ޓިކްޓޮކްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝަޒީ ލޮކްޑައުންގައި ފޫހިފިލުވީ މޭކަޕުން، މި މޭކަޕްތައް އަސްލުވެސް ތަފާތު

2

މަޖިލިސް ކައިރީގައި އިތުރު މުޒާހަރާއެއް، ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަނީ

2

ބަދަލުތަކާއެކު އަޝްހަމްގެ ވިނަކޮށާ މެޝިނުން ބޮޑު ތަފާތެއް

« 1