މީހުން

ބަދަލުތަކާއެކު އަޝްހަމްގެ ވިނަކޮށާ މެޝިނުން ބޮޑު ތަފާތެއް

އަންހެނުންގެ ހިޔާލަށް މުއީދު މިފަހަރު އުފެއްދީ ވައި ފިލްޓަރު ކޮށްދޭ އިލެކްޓްރިކް މާސްކެއް

1

މުއީދުގެ ދެވަނަ ވެންޓިލޭޓަރު، މިފަހަރު އުފެއްދީ ޕޯޓެބަލް ވެންޓިލޭޓަރެއް

1

އޭޖީއާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައިން ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނު ބިލް ހިފައިގެން އެންމެފަހުން މަޖިލިސް ރައީސް އަރިހަށް

އަންހެނުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޖަލީލް އީޖާދުކުރީ ގޭސް އުނދުނެއް، ވަރަށް ކާމިޔާބު!

16

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފޮނުއްވި ސިޔާނަތުގެ ނަން ޖެންޑާ ކޮމިޓީއަށް

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަން ބަލަން ކާރިސާ ކޮމިޓީ އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފި

ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަރަދުވީ 4000 ރުފިޔާ: މަޖިލިސް ރައީސް

1

މިއީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރަންވީ ވަގުތު، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ: އަދުރޭ

އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން ނޫނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރު ނުކުރުމަކީ މިހާރުއެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް: އެޗްޕީއޭ

1

އަޅުގަނޑު އައީ ބާޒާރުމަތިން ހިނގާފަ ފިހާރަޔަށްވެސް ދިޔައިން، އެއްޗެހިގަންނަން މީހުން ދުވާތަނެއް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

1

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް ފޮނުވަން ގަސްދުކުރާ 56 ބިލުގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

« 1