މީހުން

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތިން ބިލެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ދިއްގަރު އާރިފާ: ރިހާކުރު ހޭނުމުގައި ބައިގަރުނު، ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި އަދިވެސް އެ މަަސައްކަތުގައި!

1

މަގުބޫލު ޝަޚުސިއްޔަތު: ޚައިރާތުކުރުމާއި ސާދާ ދިރިއުޅުމުގައި ސާޑިއޯ މަނޭ ދައްކަމުންދާ ނަމޫނާ

2

ނޫރާނީ ސްކޫލުގެ ބާނީ މަރުހޫމު އަލީ ލުތުފީ، ރާއްޖޭގެ އިލްމީ އުދަރެހުގައި ފަނޑުވުމެއްނެތް ނަމެއް

13

ދިވެހި މާވަޑިޔާ އުސާމަތު: ކާމިޔާބަށް ވާސިލުވެވުނީ އެތައް ފަހަރަކު ފެއިލްވެގެން

4

ހުޑީ: މޭކަޕާއި ހިޖާބު ފެޝަންގެ އެންމެ އުހުގައި، އެކެޑަމީއެއް ހުޅުވުމުގެ އުއްމީދުގައި

4

އާއްމުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ވިއްކަމުން ދިޔަ ބައެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ބަތަލާ ރިޝްފާ، ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ހިދުމަތުގައި އަވަދިނެތި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ޖޭއެސްސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

އަސްލު އިނގޭތަ؟ ދިވެހި ސިނަމާގެ އާ ތަރިއަކީ ވާޝިޔާ

ވެންޓިލޭޓަރު ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ހޯދަން ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ބަހުސް ކުރިޔަށް

މާމެންދޫ މަރު: ބޮލަށް ގަލަކުން، ބުރިކައްޓާއި ކުރިމަތިފަރާތަށް ވަޅީން! މައްސަލަ އަންހެންކުއްޖަކާ ގުޅިފައި

26
« 1