މީހުން

އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ ޝިޒާން: ބޮޑެތި މީހުން ހައިރާންކޮށްލައި ބިޔަ ރާޅުތައް ފަތަހަކުރަނީ

ޓިކްޓޮކްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝަޒީ ލޮކްޑައުންގައި ފޫހިފިލުވީ މޭކަޕުން، މި މޭކަޕްތައް އަސްލުވެސް ތަފާތު

2

މަޖިލިސް ކައިރީގައި އިތުރު މުޒާހަރާއެއް، ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަނީ

2

ބަދަލުތަކާއެކު އަޝްހަމްގެ ވިނަކޮށާ މެޝިނުން ބޮޑު ތަފާތެއް

އަންހެނުންގެ ހިޔާލަށް މުއީދު މިފަހަރު އުފެއްދީ ވައި ފިލްޓަރު ކޮށްދޭ އިލެކްޓްރިކް މާސްކެއް

1

މުއީދުގެ ދެވަނަ ވެންޓިލޭޓަރު، މިފަހަރު އުފެއްދީ ޕޯޓެބަލް ވެންޓިލޭޓަރެއް

1

އޭޖީއާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައިން ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނު ބިލް ހިފައިގެން އެންމެފަހުން މަޖިލިސް ރައީސް އަރިހަށް

އަންހެނުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޖަލީލް އީޖާދުކުރީ ގޭސް އުނދުނެއް، ވަރަށް ކާމިޔާބު!

16

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފޮނުއްވި ސިޔާނަތުގެ ނަން ޖެންޑާ ކޮމިޓީއަށް

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަން ބަލަން ކާރިސާ ކޮމިޓީ އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފި

ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަރަދުވީ 4000 ރުފިޔާ: މަޖިލިސް ރައީސް

1

މިއީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރަންވީ ވަގުތު، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ: އަދުރޭ

« 1