ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންގެ މެންބަރުން

މާލެ ސިޓީ އުވާލައި ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

4

ޖަލްސާ މެންދަމަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަސް މިއަދުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ދިނުމަށް އެދެން: މަޖިލިސް ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ : އެމްއެންޕީ އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

ގެއާއި އެންމެ ކައިރިން ޕާކިން ހަމަޖައްސައިދީ، މެންބަރުންގެ އެކައުންޓްތައް މަޖިލީހުން ވެރިފައިކޮށްދޭން ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސާއި މެންބަރުންތަކަކަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު އެބަ ކުރެވޭ: އިލްޔާސް

ވަން ފޮޓޯ: 241 ކޮމިޓީން ހިންގި އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުންނަށް ރަސްމީ ދަތުރު ކުރެވޭނީ މަޖިލިސް އިދާރާއިން ހުއްދަދީގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މަޖިލީހުގެ ހަ މެންބަރަކު ދާއިރާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައިތޯ ބެލުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އަންގަވައިފި

މެންބަރުންގެ ހުރުން ލާޒިމް އިލްމީ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ޑިސެމްބަރު 7 އަށް މަޖިލިސް ދައުރު ދަންމައިލަން ފާސްކޮށްފި

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވާހަކަ ރައީސަށް ދަންނަވަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އަޅުގަނޑާ ދެކޭގޮތް ސަރުކާރުން ދެކޭގޮތާ އެއްގޮތްވާކަށް ނުޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

« 1