ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންގެ މެންބަރުން

ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ނިންމައިލައިފި، މިއީ ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ދުވަސް!

އައްޑިހަ ފަހެއްގެ ބޮޑު މަޖިލިސް: ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ނިންމައިލައިފި

87 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ވަޑައިގަތީ އެންމެ 30 މެންބަރުން، ޖަލްސާ ނިންމައިލީ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން!

ކުރީގެ މެންބަރުންގެ އާއިލާތަކަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައި ނުދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

1

ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިގެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޖިލިސް މެންބަރުން ވަކިކުރެވޭގޮތް ހަދަން ޖެހޭ: ސަލީމް

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް "ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު" އާއި "ހިންގާލަން" ގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހައަކަށް!

މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެއާޕޯޓް ވީއައިޕީ ހިދުމަތް ދޭން ތިންއަހަރު ތެރޭ 1.6 މިލިއަން ހަރަދުކުރި

މާލެ ސިޓީ އުވާލައި ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

4

ޖަލްސާ މެންދަމަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަސް މިއަދުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ދިނުމަށް އެދެން: މަޖިލިސް ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ : އެމްއެންޕީ އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

ގެއާއި އެންމެ ކައިރިން ޕާކިން ހަމަޖައްސައިދީ، މެންބަރުންގެ އެކައުންޓްތައް މަޖިލީހުން ވެރިފައިކޮށްދޭން ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސާއި މެންބަރުންތަކަކަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު އެބަ ކުރެވޭ: އިލްޔާސް

« 1