ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަމީދު ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ހޯމަ ދުވަހު ވޯޓަށް އަހަނީ

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ފޮނުވީ ގާނޫނީ ހުރިހާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް: ޖޭއެސްސީ

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ފޮނުވި މައްސަލައިގައި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ތަފާތު!

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނިހާދު ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ބާ އިމްތިހާނު ފަރުމާކުރަން، 6.1 މިލިޔަން ހަރަދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަމީދާއި، ރައޫފު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތައް އުވާލަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ހުށަހެޅި ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލިސް ރައީސް ޖޭއެސްސީގައި އިނުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން: އިލިޔާސް

މިހާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން 16 އަހަރު ނަގާނެ: ހިސާން

« 1