ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ހެއްކާބެހޭ ބިލުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން އެއްކޮށް ނެތިދާނެ: އެމްއެމްސީ

ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތައް އުވާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލައި މަރުހަލާގެ މުއްދަތުތައް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ކޮމިޓީއަށް

ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތައް އުވާލަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ނޫސްވެރިންނަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ މާއްދާ އުވާލަން އެދިއްޖެ

ބާ އިމްތިހާން ފަސްކޮށްދޭން ކައުންސިލުގައި އެދުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ތިލްމީޒާގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާ ސަފީރަކަށް އަބްދުލްގަފޫރު އައްޔަންކުރަން ފޮނުވި މައްސަލަ ހާރިޖީ ކޮމިޓީއަށް

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަމީދު ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ހޯމަ ދުވަހު ވޯޓަށް އަހަނީ

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ފޮނުވީ ގާނޫނީ ހުރިހާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް: ޖޭއެސްސީ

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ފޮނުވި މައްސަލައިގައި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ތަފާތު!

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނިހާދު ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

« 1 ...