ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕީޖީ ޝަމީމު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ސިވިލްކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބުދުﷲ އާއި ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިހުސާންގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ގާޒީ ބާރީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު ބާރީ އާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު ވަކިކުރަން މިއަދަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ގާޒީ ބާރީ ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ފޮނުވި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފްލެޓް ހޯދި މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ، ބާރީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ބިގު ކުންފުނިން މަނީ ލޯންޑާ ކުރިމަށް ތުހުމަތުވާ މައްސަލައެއް ބަލަން މަޖިލިސް ރައީސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބުނަލަށް އައްޔަންކުރަން ރައީސް ފޮނުއްވި 5 ބޭފުޅުންގެ ނަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާކުރަން ޕީޖީއަށް އެންގުމަށް ކޮމިޓީން ވެސް ފާސްކޮށްފި

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްފި

« 1