އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ސަބްމެރިން ކޭބަލުން ގުޅާލައިފި

ކޮމްޕިއުޓަރު ޕްރަގްރާމިން އަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫން ވިއްކާ މޯބައިލް ފޯނާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އެމްއައިބީ މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދޫކުރަނީ

ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އުރީދޫން އައިފޯނު 12 މިނީ އަދި 12 ޕްރޯ މެކްސް ޕްރީ އޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވައިލަނީ

އިތުރު ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރަކަށް ލައިސަންސް ދޭން ނިންމައިފި

1

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން ކުރެހުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ބާއްވަނީ

އުރީދޫން އައިފޯނު 12 އަދި 12 ޕްރޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި، މާދަމާ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަނީ

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތް ހޯރަފުއްޓަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓެލެކޮމް ކުންފުނީގެ ގޯލްޑް ސްޓީވީ އެވޯޑް އުރީދޫއަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތާއި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ދަރަވަންދޫ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި

« 1