އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އުރީދޫން އައިފޯން 13 ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

މީޑިއާނެޓް މަލްޓި ސްކްރީން އެޕުން ސާފްގެ މެޗުތައް ބަލަން އުރީދޫން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހިލޭ

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް 60 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް އިތުރު ޑާޓާއާއެކު އަގުހެޔޮ ޕެކޭޖުތަކެއް

1

މިޝަން ފޯ މައިގްރަންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ފޯކަސް އިންފޯކޮމަށް 67.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އުރީދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

އިތުރު ސްޕީޑާއި ޑޭޓާއާއެކު އުރީދޫ 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް އެއާފައިބާ ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

އުރީދޫ ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކުން ހިލޭ އިތުރު ޑޭޓާ

ސްޓީވީ އެވޯޑްސްއިން އުރީދޫއަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެވޯޑުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކެމްޕެއިނެއް އުރީދޫން އިއުލާނުކޮށްފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރުގެ ނިޔަލަށް

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާޗުއަލް ބިބް ޝެއާކޮށްގެން ޓީޝާޓެއް

« 1 ...