އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑުއީދާ ގުޅުވައިގެން އުރީދޫން ހާއްސަ އޮފާތަކެއް

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، އައިފޯން އެސްއީ އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް އުރީދޫ މޫލީ އިން ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް ފަށަނީ

އޮމަދުއަށް އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މިއަހަރު ނިމެންދެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ގެއިން: އުރީދޫ ގްރޫޕް

މާމެންދުއަށް އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި އުރީދޫ ސުޕާނެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ފޭސްބުކް ވާޝަން، ''ފޭސްބުކް ފްލެކްސް'' އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދައްކާ އަދަދުގެ 5 ޕަސެންޓު އަނބުރާ އެމް-ފައިސާ ވޮލެޓަށް

ކުޅުދުއްފުށި، ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭ އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރު ގާއިމުކޮށްފި

1

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތައާރަފު ކުރި ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތައް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

އުރީދޫން އެންޑީއެމްއޭއަށް އިންޓިއުބޭޝަން ބޮކްސްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހާއްސަ އޮފާތަކެއް

« 1