އުރީދޫ

އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތާއި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ދަރަވަންދޫ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫން ވީއައިއޭގައި ޑިޖިޓަލް ކިއޯސްކެއް ބަހައްޓައިފި

މަނަދޫ އަށް އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތާއި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްފި

އުރީދޫން "ބިގް ޑިވައިސް ސޭލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުރީދޫން ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިން ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗުކޮށްފި

5800 ދުވުންތެރިންނާއެކު "އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން" ބާއްވައިފި

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 އަދި ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ، ހާއްސަ އޮފާތަކާއެކު ޕްރީ ބުކް ކުރުމަށް އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން: ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ދުވުންތެރިން ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާގެ ނިޔަލަށް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވި، ނަމަވެސް އޮޕަރޭޝަނަށް މައްސަލަ ދިމައެއްނުވާނެ: އުރީދޫ

2

5000 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ފަށައިފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މެސީ އަދި ޒުވާން މަސްވެރިޔާއާ އެކު އުރީދޫ ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ކެމްޕޭނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

« 1