އެންއީއޯސީ

ކަންބޮޑުވުންތައް ގިނަ ނަމަވެސް ކޮންޓެކްޓް ސްޕޯޓްސްއަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން ރިސްކް ބޮޑު!

އެންއީއޯސީގައި ހިދުމަތްކުރާ މީހުންގެ އަގުވަޒަން ނުކުރިތާ، އެމީހުންނަށް ވަގަށް ގޮވުމަކީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް: ރޮޒެއިނާ

އެންއީއޯސީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހަށް ދައުވަތުދިނިން، ނަމަވެސް ބައިވެރިވެފައެއް ނުވޭ: ހިސާން

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްތަ؟ ލޮކްޑައުންގެ ވޭން އެހާ އަވަހަށް ހަނދާން ނެތުނީތަ؟

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލުކުރަން އިސްކަންދިނުމަށް އެންއީއޯއީސީގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި

މިނިސްޓަރު އަމީން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަނެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމައްސަލަ ބަލަން ކޮމެޓީއަށް

1

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވަނީ މަޖިލީހަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައި، މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ: އީވާ

ހެލްތާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހަރަދުކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރި ގައުމީ މަސައްކަތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ބަލައިގަންނާނެ: ރައީސް

2

މަބްރޫކްގެ ހާއްސަ އިންޓަވިއު: އެންމެ އުނދަގޫވީ ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރަން، ނިދުން ނޫން ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކުރީ މިކަމަށް

ވަން ފޮޓޯ : އެންއޯއީސީގެ ފަހު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (01 ޖުލައި 2020)

ކުރިން ކުޑަ ޕީކެއް ވަނީ އައިސްފައި، ބަލައި ނުލައި އުޅެފިނަމަ ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި ބޮޑު ޕީކެއް އައިސްފާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

1
« 1 ...