ދައުލަތުގެ ދަރަނި

އައިއެމްއެފްގެ ރިޕޯޓް ހޯދަން އީވާ އެދިވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ޓީބިލާއި ބޮންޑުގެ ޖުމްލަ 63 ބިލިއަނަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދެއް ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް، ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދައިދޭނަން!

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި 39 ބިލިޔަން، ކޮވިޑާއެކުވެސް މިސަރުކާރުން ނެގީ 37 ބިލިޔަން: އަމީރު

ސަރުކާރުން 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދައްކައިފި

1

ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ ކުރިއަރާނެ، އެކަމަކު އިންފްލޭޝަނާއި ދަރަނީގެ ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު: ވޯލްޑް ބޭންކު

ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ނަޝީދު ތާއީދު

ދަރަނި ފޫބައްދަން އަދިވެސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ޗައިނާއިން ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ދަރަނި ނެގި ގައުމަކަށް ރާއްޖެ!

ދަރަނި އަދާކުރާ ވަރަށް ރިޒާވުގައި ފައިސާއެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާކަށް އާއިލާ އަދި ގަބޫލެއް ނޫން، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މަޖުބޫރުވެއްޖެ: ޔާމީން

1

ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން އިތުރު 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަނީ

« 1