ދައުލަތުގެ ދަރަނި

ދަރަނި ފޫބައްދަން އަދިވެސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ޗައިނާއިން ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ދަރަނި ނެގި ގައުމަކަށް ރާއްޖެ!

ދަރަނި އަދާކުރާ ވަރަށް ރިޒާވުގައި ފައިސާއެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާކަށް އާއިލާ އަދި ގަބޫލެއް ނޫން، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މަޖުބޫރުވެއްޖެ: ޔާމީން

1

ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން އިތުރު 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަނީ

ރާއްޖެ މިދަނީ ދަރަނިވެރިވާން: ނަޝީދު

މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ: ނަޝީދު

ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރަން ގޮވާލައި އިލިޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅަން އުޅުނު ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފި

ޗައިނާގެ ލޯނުތަކަކީ ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއް ނޫން: އަމީރު

ތެލެގު އަގު ދެގުނަ ބޮޑު، ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ތިން ޕަސެންޓަށް އިތުރުވާނެ: އެމްއެމްއޭ

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރީ ސްޓްރަކްޗާކުރަން ގޮވާލައި އިލިޔާސް ލަބީބުގެ ގަރާރެއް

ލޯނު ނަގާއިރު މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތް ހެދުމަށް ހުށަހަޅައިފި

« 1