ނަރެންދްރާ މޯދީ

ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: މޯދީ

ނައިބު ރައީސް، މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުނާޅައިފި ނަމަ އަންނަން އޮތް ޖީލު އަހަރެމެންނަށް މާފެއް ނުކުރާނެ: މޯދީ

1

އިންޑިޔާއިން އެއްވެސް އަމިއްލަ އެދުމެއް ހާސިލުކުރާކަށް ނޫޅޭ: ރައީސް ނަޝީދު

3

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މައްޗަށް ދެ ގައުމުން ވަނީ އެއްބަސް ވެފަ

ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ހާދިސާއެއްގައި ކުރިއަށްއޮތްތާގައިވެސް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން އަބަދުމެ ލިބޭނެ

އަށްސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

1

މަޖިލީހުގައި މޯދީ ތަގުރީރުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި

ދެ ގައުމު ތަރައްގީވާން ވިސްނަންވީ އިންސާނީ ތަރައްގީއަށް އިސްކަން ދީގެން: މޯދީ

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1000 ސިވިލް ސާވަންޓުން ތަމްރީނުކުރަން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ހުރިހާރައްޔިތުން ޝާމިލްވާ އަދުލުވެރި ސަރުކާރެއްގެ ޒަރީއާއިން، ތަރައްގީ ގެނައުން: ރައީސް

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ޝަރަފަކީ ދެ ގައުމުގެ ގާތް ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭކަމެއް: މޯދީ

« 1