ނަރެންދްރާ މޯދީ

ރައީސް ހޯމަ ދުވަހު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިދިކޮޅުން އިންޑިއާ އަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުކޮށް ފާޑުކިޔުމުން ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

މޯދީ، ޝާހިދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް ސޯލިހާއި މޯދީ މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވައިފި

1

ލަކްޝަދީބުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މަގާމުން ބޭރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް އިތުރު 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމުމުން ރައީސްގެ ޝުކުރު އިންޑިއާއަށް

އުންމީދަކީ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެންނަށް ވެކްސިން ދިނުން: ނަޝީދު

1

ވެކްސިން ލިބުމުން ރައީސްގެ ޝުކުރު އިންޑިއާ ސަރުކާރަށާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް

އިންޑިއާ އިން ފެށި ކޮވިޑް ވެކްސިން ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ޗާޓާކުރުމަކީ ލިބުނު ޝަރަފެއް: ރިޒްވީ

ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިންޑިއާ އޮވޭ: ރައީސް

« 1