ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ކެނދިކުޅުދުއަށް

ވަގަށް ނެގި ކޭޝްކާޑަކުން އޭޓީއެމުން 20000 ރުފިޔާ ނެގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

1

ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ތ. ގުރައިދޫން ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ އެ ދެ ރަށް ވެސް މޮނިޓަރިން އަށް

ތިން ރަށަކުން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އަމިއްލައަށް ހައްދާ ތަކެތިން ކައިބޮއެ އުޅެވެންޖެހޭކަން މިފަހަރުގެ ބޮޑު ރޯގާއިން ސާފުވެއްޖެ: ނަޝީދު

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ކެނދިކުޅުދޫއަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި ދިޔަ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން 20 ރަށެއްގައި 48 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކެނދިކުޅުދޫ "މަސްޖިދުއްރަޙުމަތު" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކެނދިކުޅުދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި