މަޖިލިސް މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުނިކުރަން ޔައުގޫބު ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުން ބުނެގެން: އިންތި

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުނިކުރަން ޔައުގޫބު ހުށަހެޅި އިސްލާޙުތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

މެންބަރު ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައެއް ނުދިން

ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

މެންބަރު ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

މެންބަރު ޔައުގޫބު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުން މަނާކުރުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެއެއްނުދިން

ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ 21 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގެންފި

މެންބަރު ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ

1

ގާނޫނީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދުމުން ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓުން ޔައުގޫބު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

« 1