Close

އަލީ ހުސައިން

ގަރާރަކުން ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަންޏެއް ނުކުރެވޭނެ: އަލީ ހުސެއިން

241 ކޮމިޓީއަށް އަލީ ހުސެއިން

ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުގައި ލިޔާ ލިޔުންތައް ގާނޫނަކާ ހިލާފުވޭތޯ ކަނޑައަޅަން ވާނީ ދިވެހިން: އަލީ ހުސެއިން

1

ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ތިބޭ ބަޔަކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިނުކޮށްގެން ޝަކުވާކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް: އަލީ ހުސައިން

އިސްލާމް ދީނަށް ހަޖޫ ޖަހާ މީހަކާ ދިމާލަށް ދީނާ ދެކޮޅު މީހެކޭ ބުނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ވެގެންނުވާނެ: އަލީ ހުސެއިން

އަދީބުގެ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އަލީ ހުސެއިންގެ ނަން އެކަނި ލިސްޓުގައި އޮތުމުން އުޝާމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

1

އަދީބުގެ ވަކީލަކަށް އުޅުމަކީ ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: އަލީ ހުސެއިން

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ އިހުމާލެއްނެތި ލިބޭ އަނިޔާގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ: އަލީ ހުސެއިން

އިންސާފު ގާއިމްކުރަން ލިބުމުން ވެސް، އެކަން ނުކޮށް އަނިޔާގެ ވާހަކަދައްކަން ތިބުމުގެ މާނައެއް ނެތް: އަލީ ހުސެއިން

1

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން ނެތުމާއި ބޯނުހިކޭ ދަރަނި: އަލީ ހުސައިން

ރުއްގަސް ނެގުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮންމެ ހަ މަހަކުން ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

« 1