އަލީ ހުސައިން

އަދީބުގެ ވަކީލަކަށް އުޅުމަކީ ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: އަލީ ހުސެއިން

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ އިހުމާލެއްނެތި ލިބޭ އަނިޔާގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ: އަލީ ހުސެއިން

އިންސާފު ގާއިމްކުރަން ލިބުމުން ވެސް، އެކަން ނުކޮށް އަނިޔާގެ ވާހަކަދައްކަން ތިބުމުގެ މާނައެއް ނެތް: އަލީ ހުސެއިން

1

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން ނެތުމާއި ބޯނުހިކޭ ދަރަނި: އަލީ ހުސައިން

ރުއްގަސް ނެގުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮންމެ ހަ މަހަކުން ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ވަޒީފާގައި ބައިތިއްބަން ޖެހޭ ދިވެހިންގެ ނިސްބަތް 60 ޕަސެންޓަށް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސުން ޕާޓީތައް ހިންގަވާ ނަމަ ރިޓަޔާމަންޓު ބެނެފިޓު ދިނުމަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: އަލީ ހުސައިން

5

ހައުސިން އާއި ފުޑް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ބިދޭސީންނާއި ދިވެހީންނާ ތަފާތު ކުރުން ހައްލެއް ނުވޭ: އަލީ ހުސެއިން

ޔާސިރުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން ނަގަން ޖެހޭނެ: މެންބަރު އަލީ ހުސެއިން

އަލީ ހުސައިންގެ ރައްދެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް: ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ލަހެއް ނުކުރެވޭނެ

1

ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންބޮޑު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ދިމާ އިދިކީލި ޕްރޮޖެކްޓެއް: މެންބަރު އަލީ ހުސެއިން

« 1