މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ އާޒިމް

ޖާބިރު، ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް: ހުވާނުކުރައްވާ ރައީސަކަށް ގައުމު ހިންގަންވީގޮތެއް ނޭންގޭނެ

ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުން ދުރުކުރަން މެމްބަރުން އެދުނު ކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ފައްޔާޒު ދޮގުކޮށްފި

1

ދެ ޕާޓީއަށް ބުދަ ދުވަހަށް ސުންގަޑި ދޭން ނިންމައި، އެއްބަސް ނުވެއްޖެނަމަ ޑިމޮކްރެޓްސް ވަކިކޮޅަކަށް ނާރަން ފާސްކޮށްފި

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އެމްޑީޕީއަށް ހުށަހެޅީ ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް، ޕީއެންސީއަށް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެއް!

ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ނަޝީދު އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ވޯޓުގެ އަދަދު އިތުރުކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ގޮތްތަކެއް އެމްޑީޕީއަކަށް ނޭނގޭނެ: އަލީ އާޒިމް

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށާއި 'އިންޑިއާ އައުޓް' ކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓުން ބައިވެރިވާނެ: އަލީ އާޒިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ: އަލީ އާޒިމް

މި ސަރުކާރު ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޕީޕީއެމާއި ޑިމޮކްރެޓްސް އެކުގައި މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހިޔަސް ހެޔޮ، މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ މި ވެރިކަން ނިންމާނަން: އާޒިމް

މަޖިލިސް ޖަލްސާ ފަށައިފި، ނަމަވެސް ހަޅޭކުގެ އަޑު މަޑެއްނުވޭ!

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލިސް ރައީސްކަމުން ވަކިކުރަން ސޮއި ހަމައެއް ނުކުރެއްވޭނެ: އާޒިމް

« 1 ...