މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ އާޒިމް

މާސްކުއެޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ، ކުއްލި ނުރައްކަލަކީ މިހާރު ޖޯކެއް: އަލީ އާޒިމް

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހުއްޓުވަން ހެދި ބިލު މަޖިލިސްއަށް ހުށަނޭޅުނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެގެން: އާޒިމް

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް އަސްލަމް

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ އިންތިހާބު ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ކަމަށް އާޒިމާއި އަސްލަމް، އިންތިހާބު މާދަމާ

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެ ތާރީހެއް އެމްޑީޕީން މާދަމާ ރޭ ކަނޑައަޅަނީ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ އާޒިމްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅެމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: އިދިކޮޅު

ރައީސް ޔާމީނަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާނަމަ، ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ނަމަވެސް ވަކި ކުރާނަން: އަލީ އާޒިމް

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

އެސްއެމްއީ ދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަމަށް ވަނީ އަންގާފައި: ފައްޔާޒު

1

އަފީފްގެ މައްސަލަ ޕީޖީ ގުރޫޕަކަށް ނުބެލޭނެ: އާޒިމް

ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު: އާޒިމް

1
« 1