އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ތަހުގީގު ކުރަން އާ ތަހުގީގު ޓީމެއް އެކުލަވައިލަން ޖަމީލު ގޮވާލައްވައިފި

ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނާފައިވަނީ އަބުރު ކަތިލައި އަނިޔާ ދިނުމަށް: ސައުދުﷲ

އަދީބުގެ ވަކީލަކަށް އުޅުމަކީ ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: އަލީ ހުސެއިން

ލިސްޓް އާންމު ކުރަންވާނީ، ކުޑަމިނުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު: އުޝާމް

1

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް: ނިހާނަށް ފަސް މިލިއަން އަދި ސުޖާއުއަށް 12 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު: އީވާގެ ފިރިކަލުން ސާބެއަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ!

އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރަން ޖެހޭ: ސައީދު

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިތުރު 14 މީހުންނާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު 281 އަށް އިތުރު ވެއްޖެ

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މަޖިލީހަށް ލިބޭ ބާރެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ބޭރުގެ ފަންނީ މާހިރުންނާއެކު ބޮޑުހިޔާނާތް މަޖިލީހުން ބަލަން، ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

... 8 ...