ޕޮލިސް

ގޭސް ފުޅި ގޮވިހާދިސާގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީއަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ގުޅުވައިގެން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާމެދު ގާސިމް ނުރުހުން ވެއްޖެ

ކޮމިޝަންގެ އެދުމަށް 17 ތަނަކާއި 11 މީހެއް ފާސްކޮށް ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލައިފި

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން: އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ފިހާރައަކާއި ގެ އެއް ބަލައިފި

ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި، އަނިޔާވީ ހަ މީހުންނަށް

އެމެރިކާ އިން ކަނޑައަޅާ ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓުގައި ދިވެއްސަކު ހިމަނައިފި

1

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން: ކަނޑު ބޯޓެއްގައި ހުރި މީހެއް ވެސް ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ތިނަދޫން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް މިހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ދައުރުން ބޭރުން މަޖިލިސްގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފި

މަރު ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ކަނޑުމަތީގައިވެސް ފަށައިފި

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެނީ

« 1 ...