ޕޮލިސް

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 44.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

މާލޭން ގެއެއް ފާސްކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒު ކުރަން އެދުނުއިރު، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދޭން ދައުލަތަށް އަންގައިފި

މަގާމުގެ މުސާރަ ނޫން އެހެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭތޯ އެއްވެސް ތަހުގީގެއްގައި ސުވާލެއް ނުކުރޭ: ޔާމީން

ސައިކަލު ބުރާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 40 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ޒުވާނުންގެ ސައިކަލުބުރު ރޫޅައިލުން

ޒުވާނުންނަށް ހުރަސް އެޅުމުން އެނގެނީ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ގުރުބާނީ ބޮޑުކަން: އާދަމް ޝަރީފް

1

ސައިކަލް ބުރުގައި މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވީ ފުލުހުންގެ ސަބަބުން، ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލާ: އިދިކޮޅު

ސައިކަލް ބުރުން 41 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ސައިކަލްތަކެއް ޓޯކޮށްފި

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އެއްވާ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ދީފި

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގައި ވަރަށް އަވަހަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭނެ: ޕޮލިސް

« 1 ...