ޕޮލިސް

ކާނިވާ ނޫން ތަނެއްގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވޭނީ ފުލުހުން ލިޔުމުންދޭ ހުއްދައަކާ އެކު: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ބިދޭސީންގެ ދިވެހިރާއްޖެ: ގޯހީ ބިދޭސީންތަ ނޫނީ ދިވެހީންތަ؟

އަފްރާޝީމް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި، ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

އެމްޑީއެންގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ސީޕީ، އިލްމުވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން 41 ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

2

އަނެއްކާވެސް ބިދޭސީންގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް! ފުލުހުން ގަޔަށް އަރައިގަނެ ހަމަލަ ދިނީ އޮށްގަލުން!

8

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާތައް ހިނގައްޖެ: ފުލުހުން

9

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީން ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބްރޯޑްކޮމް ކުރިމަތީ މާދަމާ އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

1

މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް ބުނެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު އިސްތިއުފާ ދީފި

2

ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރު ކުރިމަތީ އޮތް ބުޅަލެއް އެތަނުން ދާން ދެކޮޅު ހަދާތީ ފުލުހުން އޭގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

2

ފުލުހުންގެ ބިލުގައިވާ ހުވަޔާއި، ޕޮލިސް ބޯޑު އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އިދިކޮޅުން އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

1
« 1 ...