ޕޮލިސް

ރަށްފަޅުހުރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންތަކެއް މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ރާވަމުންދިޔަ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލާ ގުޅިގެން ތިމަރަފުށިން އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަތަރު މައިންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމުގައި އަނިޔާވި އަންހެނުންތަކަކީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅި ބައެއް: ފުލުހުން

ހަތަރު މައިންނަށް އަނިޔާކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށްދާނެ، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މުޒާހަރާ އޮންނާނީ ކަނޑުމަތީގައި: އިދިކޮޅު

އޮކްޓޫބަރާ ހަމައަށް ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެެއިން 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ވަނީ ހޯދާފައި: ފުލުހުން

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި އެމްޕީއެލްގައި ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ތަހުގީގުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ހޯދަމުން އަންނަ މީހެއްގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރެއިން މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާ މޫދަށް އެރުނީ އަމިއްލައަށް: ފުލުހުން

މިސްކިތްތަކުގައި ނިދައި، ކައިބޮއެ ހަދާ މީހުންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި 11 މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

« 1 ...