ޕޮލިސް

ހަތިމަށް ކުޅުޖެހި މިހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލަން އުޅުނު އިއުތިސާމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ބާރަށު ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލްގެ ސައިކަލުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި

1

ދެވަނަ ފޭހުގައި މުސްކުޅި މީހާ އަތުން ފޭރުނު މައްސަލައިގައި މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނުނީ ލޯބިވެރިޔާއާއެކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް!

6

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭކުން ދުވަސްވީ މީހެއް ފޯނާއި ވޮލެޓް ފޭރިގެންފި

1

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ދެ އޮފިޝަރަކު ވަނީ ރިޓަޔާމަންޓަށް އެދިފައި، އެ ފުރުސަތު ދޭނަން: ހަމީދު

ކަތިވަޅިއާއި ފުރޯ ހިފައިގެން ދުވާތަން ފެނޭ، ނަމަވެސް ތިން އަހަރުތެރޭ ގްރޫޕު މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ: ސީޕީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ބައެއް ލޭންތައް ބަންދު ކުރަނީ

މިސްކިތެއްގެ ގޯތި ތެރެއަށް ކުޑަކަމުދިޔަ މައްސަލައިގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

« 1 ...