ޕޮލިސް

ފުލުހުންގެ ފަސް އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ޝިއާއުގެ މަރު: ޝާހިލަށް ދައުލަތުން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދެނީ

ޝިއާއުގެ މަރު: ޝާހިލަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަލްހާންގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ވިލިމާލެއަށް ވަގަށް ބަސްތަކެއް އެރުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ ފުލުހާއި އެލްޖީއޭއަށް

މާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އާރްސީސީގެ ވޭނެއްގައި ބަނގުރާ އުފުލި ޑްރައިވަރު ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސްތުވާތަކެތި ގެއްލިފައެއްނުވޭ!

އެއާޕޯޓުން ޑްރަގް ގެއްލުން: އިހުމާލުވި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނާޒިމު ގޮވާލައްވައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ގައިސް އުޅުނު ގެ ފާސްކުރަން ކުރި އަމުރު ބާތިލެއް ނުކުރި

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހެއްގެ ލަގެޖް އެއާޕޯޓުން ގެއްލިއްޖެ

ޕޮލިސް ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް އަންނަ މާޗު މަހު ބާއްވަނީ

« 1 ...