ޕޮލިސް

ކާފިއު ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅޭނަމަ މާދަމާއިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: މަބްރޫކު

1

ކާފިއު ވަގުތުގައި މާލޭ މަގުމަތީގައި އުޅުނު 95 މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީފި

ވިޔަފާރިތަކާއި ކާބޯތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ސްޓިކާ ލިބޭނެ ތަންތަން އާންމުކޮށްފި

ލިލީ ކުންފުނީގެ ދެ ވެހިކަލަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

މަނާ ގަޑިތަކުގައި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓާސްކު ފޯހެއް އެކުލަވާލައިފި

ގއ. ދާންދޫ ހޮޓަލެއްގެ ތެރޭ ހިނގި ޒުވާބެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދިނުމުން ދެމީހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ

ގ. އަޮލިވާ ގުރީން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވުނީ މައުލޫމާތުގެ އޮޅުމަކުން: އެޗްޕީއޭ

ޑުރަގު ނެޓްވޯކެއްގައި އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ބުނާ އަރުޝަދުގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް ޖަހައިފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެއްވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭނަން: ފުލުހުން

14 ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރީން ނުފޭބޭތީ ސަފާރީތަކުގެ ފަޅުވެރީން ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭ އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

1

ގިފިލީގައި ހުރި އަންހެނެއްގެ ފޮޓޯނަގައި ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ސަބަބެއް ނުދެއްކުނު: ފުލުހުން

« 1 ...