ޕޮލިސް

އައްޑޫ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހާ އައިސީޔޫގައި

އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގުރޫޕް މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މާލެއިން އައްޑޫއަށް އިތުރު ފުލުހުން ފޮނުވަނީ

މާފަރުގައި ގެނބިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ފިރިހެނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދިީފި، ހާލު ސީރިއަސް

1

ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

ގިސާސް ހިފަން ހުރަސްއެޅޭތީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުން އަކުރެއް ބާތިލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

1

މަންޑޭގެ ޕެންޓްހައުސް އަގު 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެތަނުގައި ހުރި މުދަލުގެ އަގު 7 މިލިއަނަށް އަރާ: ޕީޖީ

މަންޑޭގެ މައްޗަށް 225 ދައުވާއެއް، އަންނަ ހަފުތާގައި ދައުވާކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ދެ ސައިކަލު ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ތިން މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

މޭ 6 ހަމަލާ: ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުން 10 ރޭޒާފުށާއި ޕްލާސްޓިކްސް ނަގާފައިވޭ

2

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހުއްޓުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

« 1 ...