ޕޮލިސް

ޕޭޝަންޓަކާ މެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރި ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޕްރިންސިޕަލަކު ދަރިވަަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ހުޅުމާލެ ހައިވޭ ނިމޭ ސަރަހައްދުގައި އެކްސިޑެންޓެއްވެ، ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

4

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕޭޝަންޓަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ގާޒީ ދިރިއުޅުއްވާ ފްލެޓަށް ގެއްލުންދީފި، ފެންނަން އޮތީ ބޮޑު ކޯރާޑިއެއް!

އެއާ ބެލޫނެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާޅޮހު ކޯޓު ފަޅާލައި ތިޖޫރީ އަކާ ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ނަގައިފި

އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް މަދުކުރެވުނީ އިންތިޒާމްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

2

މިއަހަރަކީ އަނިޔާވެރި ކުށްތައް އެންމެ މަދު އަހަރު، ގޭންގު ކުށްތަކުގައި މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައެއް ނުވޭ: ރައީސް

ޑައިިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ޑރ. އަފްރާޝީމާއި ރައުދާގެ މަރުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު މިހަފްތާގައި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާނަން: ރައީސް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 753 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

« 1 ...