މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯއަކަށް ސުޖާތާ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ޖޯންއަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރުމުން ދޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން އެމްއެންޕީން ހުށަހަޅައިފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިނާޒު އައްޔަންކޮށްފި

ޕެންޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމްއެންޕީ ރައީސަށް ސިޓީއެއް

ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން 370 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށް "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެޕިނަސް" އުފައްދާނަން: ނާޒިމް

1

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ނެތް: ޕެންޝަން އޮފީސް

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް މޭޔަރު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި

ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްދޭ ޕެންޝަން ނޫން، އެހެން ޕެންޝަން ހުއްޓާލަން ބިލު ފޮނުވައިފި

6

ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މަނިކު

« 1