މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް މޭޔަރު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި

ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްދޭ ޕެންޝަން ނޫން، އެހެން ޕެންޝަން ހުއްޓާލަން ބިލު ފޮނުވައިފި

6

ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މަނިކު

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ އަކަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް

ކުއްލި ހާލަތުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ހައްގުވާ އުމުރު ފުރި، ފޯމު ހުށަނޭޅި ތިބި މީހުންނަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ދޭން ނިންމައިފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މަޓާޓޯއިން ޕެންޝަން އޮފީހަށް، ޕެންޝަން ފައިސާ ދެއްކުން 6 މަހަށް ފަސްކޮށްދީ!

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (04 ޖޫން 2020) ރޭގަނޑު

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް މިދިޔަ ނުވަ އަހަރު ތެރޭ ތިން ބިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް

ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އާމްދަނީ ހުރީ 10000 އިން ދަށުގައި: ޕެންޝަން އޮފީސް

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަށް އެފަންޑު ހިނގާގޮތް އެނގޭނެ، އެފަންޑުގައި ނަގުދު ފައިސާއެއް ނުހުންނާނެ: އަމީރު

5

ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާއަކީ އިންވެސްޓްކުރެވިފައި ހުންނަ ފައިސާ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

1
« 1