Close

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ކޮންމެ މީހަކަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އަދަބު ދިން، މިހާރު އެފަދަ ނުރައްކަލެއް ނެތް: އާތިފް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ: 40 އާއި 50 މިލިއަނުން ފައިސާނަގައި މީހުންނަށް ބެހިކަން ފެންނަންހުރި: އާތިފް

ކުރީގެ ނޫޓުތަކަށް ބަދަލުދޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަސް

އޯޑީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވައިފި

އުއްމީދަކީ މިއަހަރު ނިމޭއިރު، އޯވަޑްރޯ ކުރި އަދަދު އަނބުރާ ދައްކައި ސެޓްލް ކުރުން: އަމީރު

އޯޑީގެ އަދަދު ބޮޑު ކޮށްފިނަމަ އިގުތިސާދަށް ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބޭނެ: އެމްއެމްއޭ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

އާތިފް ޝުކޫރުއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން 12 ހެއްކެއް ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ނިޝާނެއް ހަދަން ނިންމައި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭ އަގު ކުޑަކުރުމަށް މަނިޓަރީ ގަވައިދު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޮންޑޭ ގޮވާލައިފި

1

ވަގުތުން ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު މަހު ދަށަށް، އިންޓަނޭޝަނަލް ރިޒާވް މައްޗަށް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (19 މާޗް 2020)

« 1