ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް

މަސްދަރު ހާމަކުރަން ބަޔާންކުރާ މާއްދާ އިސްލާހު ކުރަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ޒާހިދާ އާއި އިބްރާހިމް މަނިކަށް

ވަން ފޮޓޯ: ނޫސްވެރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ހަފުލާ

މަސްދަރު ހާމަކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބޭގޮތަށް އެމްޖޭއޭ އާއި ގިލްޑުން ބިލެއް

ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ޗައިނާއިން ތަމްރީނު ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފި

އެމްޖޭއޭގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ 3 ގައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިން ކިޔަވައިދޭ ކޯހެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

"އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަކީ އާދައިގެ ކަމެކޭ ހީވާ ހިސާބަށް ހިނގައިދާނެތީ ކަންބޮޑުވޭ، މީޑިއާއިން ސަމާލުވާން ޖެހޭ"

ސައްހަ މަސްދަރުތަކުން ހޯދާ ތެދު ހަބަރު ނޫނީ ނުފެތުރުމަށް އެމްއެމްސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން: ސަރުކާރު

1

އަޒާނަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި

« 1 ...