ލައިފް ސްޓައިލް

45 އަަހަރުވަންދެން އަތް މައްޗަށް އުފުލައިގެން ހުރުމުގެ ރެކޯޑް ގާއިމު ކުރި އަމަރްބަރާތީ

5

ގިނައިރު އިށީނދެ އިނުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް، އެހެން ގޮތެއް އާދަކުރަމާ!

ރޯދަމަސް ނިމި އީދަށް ތައްޔާރުވަނީ، މި ރޯދަމަސް ކާމިޔާބުތޯ ޓެސްޓެއް ހަދައިލަމާ!

އިސްކޮޅުގެ ރިކޯޑް އެމެރިކާގެ އާއިލާއަކަށް

ސިފަ ބިރުވެރިވެގެން ބާކީކޮށްލި މޫނިސާ ހުރިހާ މައިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް، ކާމިޔާބު އަންހެންދަރިޔެއްގެ ހިރޯއަކަށް!

15

ސޮނާކްޝީގެ ރާއްޖެ ލޯތްބާއި އޭނާގެ މާމައަކީ ސިޔާމާ ކިޔާ ދިވެއްސެއްކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ!

11

ކުރުވާހަކަ: ހިމަފޮދު ވާރޭ

1

ރޯދަމަސް: ވީއްލާ ސުފުރާއިން ހާރު ސުފުރާއަށް ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކެއް ގެންގުޅެމާ!

ރޯދަމަހުގެ ރޭގަނޑު ހަމައެކަނި ކެއުމަށް ހުސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަސްރަތަށްވެސް ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކުރަމާ!

އޯޓިޒަމް އަކީ ބައްޔެއް ނޫން، އާއިލާއާއި މުޖުތަމައުން ޔުއާނަށް ބުނާ ބަސްތަކުން މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހިތް ފަޅައިގެންދޭ!

ބަތްޕެން: ދިވެހީންގެ ދެގޮތެއްނުވާ ރޯދަމަހުގެ އެކުވެރިޔާ

ދަރިފުޅަށް އިތުބާރުކޮށްފައި ގެދޮރު ވިއްކާލި މަންމަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

1
... 8 ...