ލައިފް ސްޓައިލް

ގަދަވަޔާއެކު އައި ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން، ހާދިސާތަކާއި ރޯގާއާއި ބާރަށް ފެތުރޭ ވައިރަލް ފީވަރ!

ކައްޓަލަ، ތޮށީގައިވެސް އެތައް ފައިދާތަކެއް

1

އިނގިލިތަކަށް އެރީ ނުފިލާތަދެއް، ކެންސަރަށްވެ އަތްތިލަ ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނުނަމަވެސް ހަސަން ދައްކަނީ ސާބިތުކަން

މާބައިދޫ "ގައްޑާ ބީޗު"، ހިނގާލަން ނުކުތް ޒުވާނެއްގެ އާދަޔާ ހިލާފު ޝައުގު ރަށުގެ ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނަށް

1

ދަރިފުޅަށް މީރު، ރީތި ކޭކެއް ހޯދަން މަންމަޔަކު ކުރި މަސައްކަތުން އުފަންވި "މައުޝްކޭކްސް"، މިއަދު ބޮޑު ނަމެއް

2

ޕާކިސްތާނުގެ "އަޔަން ލޭޑީ: އެކްސިޑެންޓުވެ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށްވުމުން ފިރިމީހާ ވަކިވި، މިއަދު ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާއެއް

އިސްތަށިގަނޑު ގޮށްޖެހޭތީ ދަތްކުނޑި ވިކާނެކަމެއް ނެތް، ހޯދަންވީ މީގެ ބުރުހެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެހުމާއި ބެޖުޖެހުމަށް މަޝްހޫރު "ބެރެބެދިމާގެ"އިން ހުޅުމާލެއަށް އައި ފެހުމުގެ ތަރި ޝަމްޒޫނާ

3

ހުޝީގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި "ހެޕީ ލާނާސް"، ޅައުމުރައި ހާސްކަން، ޒުވާން އުމުރުގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ އަނިޔާ

މާލޭގެ ގޭގެއާއި ގެސްޓުހައުސް ތަކުގައިވެސް ތަތްމަކުނު! ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

އޭޑީއެޗްޑީ އެނގޭތަ؟ އުޅުމުގައި ހުންނަ ކަންކަމުން މި ބަލި ދެނެގަންނަނާނީ ކިހިނެއް؟

"އަނބޮއްމަނޭ ދަނބޮއްމަނޭ" މިފަހަރު މަނޭ ތޮފޮޅައިގައި ތާށިވުވުމެއް ނެތް، އޮތީ ދަނބުފޯރި!

... 8 ...