ލައިފް ސްޓައިލް

މުޅި ގެމަނަފުށި ތަމްސީލުކޮށްދޭ ދިޔާނާ: "ދިޔާނާއްތާކޫ ފިސާރި ކަނބަލެކެ. އެ ހަމަ ލެޖެންޑެއް"

ދުނިޔޭގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ސީދާ ނަޒަރަކުން، މިދުވަސް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ދަރިފުޅު ދައްކާ ވާހަކައަށް ފަރުވާތެރިވޭ! ހަނގާކުރާކަމުގެ ޝަކުވާކޮށްފިނަމަ އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ!

2

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އަންހެނުންނަށް ހުރި ބުރަކަމާއި އުނދަގޫތައް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެކު މާޒީގެ ތެރެޔަށް

ބަދިގޭގެ ބައެއް ކަންތަކަށް ލުއި އެހީއެއް!

"ސައިކޯއޭ ކިޔައި ނަފުސާނީބޭސް ކާންދީ ހަލާކުކޮށްލީ އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމެވެ!"

ޕީރިއަޑްވުމަކީ ފަޚުރެއް، ލަދުގަނެ ފިލާކަށް ނުޖެހޭ، އެއީ އަންހެނުންގެ ޝަރަފު!

1

ރޯދައިގެ ތައްޔާރީތައް މާހެފުމާ ހަމައަށް ނިމޭނެބާ!

އެތައް ސިކުނޑިތަކެއް ގަނޑުކުރެވިފައި، އެތައް ބައެއްގެ ނޭވާ މެޝިނުގެ އެހީގައި، ދިރޭނެ ދުވަހެއްގެ އުއްމީދުގައި!

ޝާލޫ ދަ ޓްރެއިނާ: ލަދުން ފިލިކުއްޖާ، "ކޮންމެވެސް" މީހަކަށް ވުމަށްކުރި ހިތްވަރާއެކު ފިޓްނަސްގެ އެންމެ އުހުގައި

1

ބައިސްކަލް ދުއްވުން އެއީ މައެދޭކަމެއް، ފައިނުފޯރިއަކަސް ކުރާހިތްވާ ކަމެއް!

1

ދުވަސް ހޭދަ ކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ނޫނީ ރޭވުމެއް އެބައޮތްތަ؟ މިކަންކަން ޓެސްޓް ކޮށްލަމާ!

... 8 ...