ލައިފް ސްޓައިލް

އަމަން: އެންމެ 8 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށްވެ މުޅި ގައުމަށް މިސާލަކަށް

2

ކޮޗިންގައި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ކީމޯ ހަދަމުން އަންނަ އަޒުރާގެ އަތްމަތި ހުސްވެ އާންމުންގެ އެހީއަށް

2

ޒީނާގެ ވާހަކަ: ރިސޯޓުގައި އުޅުނަސް ގޯސްމީހަކަށްވެ ބުރުގާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭ، ފިޓު ޖެހުނަސް ފިޓުމީހަކަށް ވެވިދާނެ"

5

"ޕްރޮލެޕްސްޑް ޔުޓަަރަސް" އެނގުން މުހިންމު، ރަހިމުގެ ކެންސަރަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމެއް

ނޯވޭގެ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ކަޅު ޒުވާނަކަަށްޓަކައި ޝާހީ ލަގަބުތައް ދޫކޮށްލައްވައިފި

4

ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ރިކޯޑެއް ލިބިފައިވާ، އެންމެ ދިގު އަންހެނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަތިންދާބޯޓަކުން ދަތުރުކޮށްފި

ޕްލޭސްޓޭޝަން ވީއާރު2 ފެބްރުއަރީ މަހު ނެރޭނީ

ލޭމައްޗަށް ދިޔަސް ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ

ވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް، ވިސްނަންވީ ބައެއް ކަންކަން

ބައްޕައާއި ދޮންބެގެ ފަރާތުން ދަސްވި ތެދުއުއިވަޑާމުގައި ރިޒާގެ މަސައްކަތްތައް ގައުމީ ފެންވަރުގައި

ލޮކް ޑައުން ނިމުމުން ވައިވި ކުލަބް ހައުސް!

3

އަލިފުޅަށް ދޮންހިޔަލަ ހޯދައިދިނީ ފަހިޕޭތަ؟

... 8 ...