ލައިފް ސްޓައިލް

ވާހަކަ: ދިން ނަޒަރުން ކުރުވި ވައުދު 01

1

އެކްޓުކުރަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރުމުން މަލާމަތްކުރި ރައްޓެހިން ފަހުން ލަދުގަންނަން ޖެހުނު: ރޭކާ

ޝާހު ރުޚް ހާންގެ ދަރިފުޅު ޒސުހާނާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރު ވަނީ

ސުޕަ ޑާންސާ ގެ ޖަޖުން ޝިލްޕާ ނުކުންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ގޮނޑުދޮށުން ހޮވާ ފައިވާނުން މީހަކު އުފައްދާ މޮޅެތި ކުރެހުންތަކަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

ޑިޒްނީ އިން ޕްރިމިއާކުރި "ސްޕިން" ގައި އަބޭ ޑެއޯލް

މިފަހަރުގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލް އަކަށް ޕަވަންދީޕް

ޒޫމް ކޯލެއްގައި ހުއްޓައި ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އަތުން ވަޒަނެއް އަރައި މަންމަ މަރުވެއްޖެ

ނެޕޮޓިޒަމުން ފައިދާއެއް ކުރާނަމަ، އަހަރެންވެސް ފެނިގެންދާނީ ހީރޯއެއްގެ ރޯލުން: މޯނިޝް

ޖެހްގެ ފޮޓޯތައް ޕަޕަރާޒީންގެ ކެމެރާތަކަށް: ކަރީނާއާ ވައްތަރުކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ

ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އަދި ޑޭވިޑް ޝްވިމާ އަސްލުވެސް ރައްޓެހިވީ؟

ރިޝީގެ އުފަންދުވަހާ ދިމާކޮށް "ޝަރްމާ ޖީ ނަމްކީން" ރިލީސް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޖޫހީ ބުނެފި

... 8 ...