Close

ޅ. ނައިފަރު

އަށް ރަށެއްގައި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އަސްލަމް ޝިޔާމަށް: ނައިފަރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ މިސަރުކާރުން ސޮއިކޮށް ނިންމި މަސައްކަތެއް

އިފްތިތާހު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެދި މެންބަރު ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު މަޖިލީހުންވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި

އިފްތިތާހު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެދި މެންބަރު ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި

ނައިފަރަށް ވާރޭނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވުމުން އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފި

އިފްތިތާހު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

ނައިފަރު ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ތިން މަސްވަންދެން ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ފެނަކައިން އިންޖީނުގެ ހިންގާ ހުރިހާ ރަށަކުން އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަނީ

މަޑިވަރު ޓިކެޓުގެ އަގު ބޮޑު، އަގަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

ނައިފަރުގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި 100 ހައުސިން ޔުނިޓު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހުގެ އާ އިމާރާތް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ނައިފަރުން ރައީސަށް ރަތް ދޫލައިގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް

« 1