ޅ. ނައިފަރު

ނައިފަރު މަޑިވަރު، ފެލިވަރު، ގާއެރިފަރު އަދި ހިންނަވަރު ބުރިޖަކުން ގުޅާލަން ގާސިމް ވައުދުވެއްޖެ

ނައިފަރު ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ތިން ލޯންޗެއް އަނދައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ

ނައިފަރު ބޮޑު މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީސް ނަމާދުކުރަނީ ކުޑަކުދިން

1

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލަސިސްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ފެން ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޑަޔަލަސިސް ސެންޓަރެއް

ނައިފަރު ފްލެޓްތަކުގެ ބޮޑު މަރާމާތެއް ކުރަން އެދިފައެއް ނެތް: މިނިސްޓްރީ

ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލުން މީހަކު މަރުވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ނައިފަރު ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހުޅުމާލެއިން ޒުވާން އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އަށް ރަށެއްގައި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އަސްލަމް ޝިޔާމަށް: ނައިފަރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ މިސަރުކާރުން ސޮއިކޮށް ނިންމި މަސައްކަތެއް

އިފްތިތާހު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެދި މެންބަރު ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު މަޖިލީހުންވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި

« 1