ކ. ގުރައިދޫ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން ގުރައިދޫ އާއި ތުލުސްދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ގުރައިދޫ މަރު: އެންމެ 5 މިނެޓު، ތުއްތު ދަރިފުޅު މޫދަށް ގެނބި ވަކިވެދިޔައީ މަންމަ ތަށި ދޮންނަން ދިޔަ ވަގުތު

ކ. ގުރައިދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އަޅައިލާނެ މީހަކު ނުވެގެން މާމެންދޫން ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ އަލިފުތާ ކޮވިޑުގައި މަރުވެއްޖެ

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް 100 އިން މައްޗަށް! މާކުރީން އިންޒާރު ދިން!

ކޮވިޑު ކޭސްތަކެއް ފެނި ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

108 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ގުރައިދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

ގުރައިދޫ ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީން ގުރައިދޫ ބިންހިއްކައި ނިންމާލައިފި، ރަށުގެ ބިމުގެ ޖުމުލަ ސައިޒު ދެގުނައާ ގާތަށް

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

ގުރައިދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގުރައިދޫގެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އިން ފަށައިފި

« 1