ގުޅިފަޅު

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާ 1000 ގޯއްޗާއި، ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކުރާ 4000 ގޯތީގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ދެއްވައިފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ސިޓީއެއް މުއިއްޒަށް: ގޯތި ވިއްކާވާހަކައެއް ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅެއް ނުވޭ!

މާލޭން ގޯތި ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު އަންނަ ހަފުތާގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރާނަން: އަސްލަމް

ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ދައްކަވަނީ ހިޔާލީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެއިން 1000 އަދި ގުޅިފަޅުން މަދުވެގެން 2000 ގޯތި ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ވިނަރެސް ފްލެޓް ގަންނަން 288 މީހަކު ހުށަހަޅައިފި

ގުޅިފަޅުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ދާން މާލޭސިޓީކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ގުޅީފަޅު މައްސަލައިގައި ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ، އުއްމީދަކީ ކޯޓަށް ނުގޮސް ހައްލެއް ލިބުން: މުއިއްޒު

ގުޅީފަޅުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާ ނުކުރާތީ މޭޔަރުގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

ތިން ހަފުތާވީ އިރުވެސް ގުޅިފަޅާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ނުފެށޭތީ މުއިއްޒު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ގުޅީފަޅުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، މާލެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކޯޓަށް ދާނަން: މުއިއްޒު

« 1