One Photos - d9m3weK9SnSM3OkAnYRepEWIr.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - aDeij4arxRGdfJw8ZqbssYCwO.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sgRRsak0xb7hCIPUhmHfEZwKb.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސް ސޯލިހް ވަޑައިގެން ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NtsOkxM98TDr8ez9nbVZ4MJgB.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. އަމީން އިބްރާހިމް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wAR8wwI85bAjTWIeELcy8lP0O.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރެއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތްތައް އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MPpSDnkfn9E1hATNI4mpMtDjX.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1TLLGHnNnouwDdIszABQakbjw.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރެއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތްތައް އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންނާއެކު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oJqGbJbRVNLFzgThRwwPA5iTY.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AMrFPDqREJZWXHxbIKPqnHgvg.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eESKwTSem763iINRbhn21k1uY.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pCMr2R54aqokUcitC3yXuLb4Y.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - s5Y6I1H9KGPPWIrGLjFnnUREl.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lDSot3gukVNVlPrkdMza0yoN5.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - id8k57AReEfp2Go7g2CIURURl.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VtTtqOgew8ncU8DGEvC1C4X38.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ އަމީން ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Sq62s7pFshhtUF5T66aQZuWL5.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - M7tbuHuLMamElilD0aj6Os0qF.jpg
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީ ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަލީ މައުރޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން