ހުތުބާ

ނަމާދުކޮށް ރޯފަ ހިފައި އުޅުނަސް ތަރިކަ މުދަލަށް އަރައިގަންނަ މީހަކީ ﷲގެ ދުޝްމަނެއް ފަދަ މީހެއް: ހުތުބާ

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންނެއް ނުވޭ، އެކަލޭގެފާނު ދިފާއުކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ވާޖިބެއް: ހުތުބާ

ރިބާއަކީ ފަނާކުރަނިވި ފާފައެއް, އެކަމަކު މިއަދު ރިބާ ފެންނަނީ ރީތި ދަޅައެއްގެ ގޮތުގައި: ހުތުބާ

ކީރިތި ރަސޫލާ އަންގަވަނީ ރިވެތި އަހުލާގުން ޒީނަތްތެރިވުމަށް، ހިނިތުންވުމާއެކު އަނެކުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް: ހުތުބާ

ދަރީންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވޭނީ އަމަލީ ހެޔޮ ނަމޫނާއިން، ލޯތްބާއި ކުލުނުގެ ވެއްޓެއްގައި: ހުތުބާ

އީދުތައް ޝަރުއުކުރައްވާފައިވަނީ އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް، ހަމައެކަނި އުފާފާޅުކޮށް މަޖާކުރުމަކަށް ނޫން: ހުތުބާ

ޝާހިދުގެ ހުތުބާ: ލީޑާޝިޕްގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ މައާފުކުރުމާއެކު ރަހުމުކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރުން!

1

ފިތުރު ޒަކާތަކީ އަތްމަތި ދަތި ހާލަތުގައި ވެސް ހޭދަކުރުމަށް މުސްލިމުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނެއް: ހުތުބާ

ފަހު ދިހައަކީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ހުތުބާ

ކެއުމަށާއި ބުއިމަށްޓަކައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް މުސްލިމުން ވެގެން ނުވާނެ, އިސްރާފުކުރުމާ ދުރުހެލިވޭ: ހުތުބާ

ރޯދައިގެ ރަހުމަތް ލިބިގަތުމަށް ފުރިހަމަ ތައުބާއަކުން ތައުބާވުން އަވަސްކުރުމަށް ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށްވުރެ އެހެންމީހުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، އިހުސާންތެރިވުމަށް ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

« 1 ...