Close

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

މި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު: 13 ޓަވަރެއްގައި އޮގަސްޓް މަހު މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން ފެށޭނެ

ވިނަރެސް ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ސީލައިފާއި ގުޅިފަޅުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ނުހިމެނޭނެ: އެޗްޑީސީ

މާލެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުން އަންނަ މެއި މަހު ކަނޑައެޅޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް: ފޯމުތަކުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށާނަން، ތިންމަސް ތެރޭ އިވެލުއޭޝަން ނިންމާނަން: ހައުސިން

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި 35،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ހިިޔާ ފުލެޓު ލިބި ސޮއިނުކުރާ 40 މީހުންނަށް ފަހު ފުރުސަތު، 29ގެ ކުރީން ސޮއިނުކޮށްފި ނަމަ ފުލެޓު ގެއްލޭނެ!

3،000 ގޯއްޗާއި 4،000 ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މާލޭގައި އުޅޭ ގިނަ ދުވަސްވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިނަރެސް ފްލެޓުން ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅަނީ

3

ކޮމަންޑޫގައި 30 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ހުޅުވާލައިފި

1

ތިން އަހަރު ތެރޭ 7949 ހައުސިން ޔުނިޓް ނިންމައިލެވޭނެ، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ނިންމޭނެ: ހައުސިން

ނައިފަރު ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ތިން މަސްވަންދެން ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަށް 297 މީހަކު އެދިފައިވޭ، 96 މީހެއްގެ ލޯނު ވަނީ އެޕްރޫވް ކޮށްފައި: އަސްލަމް

« 1 ...