ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫން ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓުން އުނިކުރަނީ

ނޮޅިވަރަމްގައި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަނުޖެހި ތިބި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

1

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑިއަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ސަރުކާރުން ދީފައިވޭ: އުޝާމް

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންގެ ކުލީގެ 70 ޕަސެންޓް ސަރުކާރުން ދޭން ލާޒިމްކޮށް ޖާބިރު ހުށަހެޅި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފި

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންގެ ކުލީގެ 70 ޕަސެންޓް ސަރުކާރުން ދިނުމަށް ލާޒިމް ކުރުމަށް ޖާބިރު ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފުލެޓް ހައްގުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރާއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށްބުނެފި

ހިޔާ ފްލެޓުދިނުމުގައި ޝާމިލުވި މީހުންގެ ތަހުގީގު ހިންގަނީ އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓުދޭން: އަދުރޭ

1

ހިޔާ ފްލެޓު ދިނުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފަސް ކެޓެގަރީއަކުން ނުގުޅިހުރި ފަރާތްތަކުން ފޯނު ނަންބަރު ފޮނުވައިދޭން އެދިއްޖެ

ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަނުޖެހޭ އެންމެނަށް މިއަހަރު އެކަން ހަމަޖެހޭނެ: ރައީސް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ 7000 ފްލެޓް މި އަހަރުތެރޭ ހައްގުވެރިންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ: ރައީސް

« 1 ...