ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ފުވައްމުލަކުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ފްލެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަށްރަށުގައި ހުރި ފަޅު ގޯތި ތަކުގައި މީހުންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދެނީ

2

މާލެ އާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހިތަދޫގައި އެޅި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ނޫމަޑިއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްކީ 849 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ތިނަދޫގެ "ބީ" ކެޓެގަރީގެ ފުލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބުރިޖުގެ ގިނަ ބަމްޕަރުތަކެއް ނަގައިފި

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދުވަނީ ފަސްލައްކައަށް އަރާފައި، 2028ގައި ހަލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ: ސަރުކާރު

20،000 އާއިލާއަށް ހައުސިން ޔުނިޓް ދޭން އަމާޒު ހިފައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސްއޭޕީ) އިފްތިތާހުކުރުން

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބި ތިބި އާއިލާތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރަން ފަށައިފި

« 1