ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތި ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

މާލޭ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭ ނަމަ، ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކޮށްދިނަސް ބަލައެއް ނުގަންނާނެ: އިންތި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 600 މިލިއަން ރުފިޔާ

ދެ ކޮޓަރިއާއި ތިން ކޮޓަރީގެ 4000 ފުލެޓް އިމާރާތްކުރަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 227 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

އެޕޯލޯ އިން ހަދާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް 2023ގެ ކުރީކޮޅު ނިންމައިލެވޭނެ: އެޗްޑީސީ

ތިމަރަފުށީގައި އިމާރާތް ކުރާ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

މި ސަރުކާރުން ހަދާ ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްގެ އަގު 47،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑެއް ނުވާނެ

ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތް ނަމަ އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ: އެޗްޑީސީ

ތިން ހަފުތާވީ އިރުވެސް ގުޅިފަޅާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ނުފެށޭތީ މުއިއްޒު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯއިން ހަދާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި 14 ބުރީގެ ދެ ފުލެޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

1
« 1 ...