ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ފަހި ކޯޕަރޭޝަނުން އަޅާ ފްލެޓުތަކުން 2 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް 6000 އަދި 3 ކޮޓަރި 7000 އަށް ލިބޭނެ: ރައީސް

2

ކޮޅުފުށީގައި ސަތޭކަ ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ލޯނު ލިބޭގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ކޮރަލް ބޮލެވާޑް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަން 129،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހުޅުމާލޭން ކަނޑައަޅައިފި

"ޗައިނާ އިން ފުވައްމުލަކުގައި އެޅި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގައި އަންނަ މަސް ނިމެންވާއިރަށް ދިރިއުޅެން ފެށޭނެ"

1

ވެރިކަމަށް 8 މަސްވަނީ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި: މުއިއްޒު

1

މަޑަވެލީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސްޓްރާޑާއިން ދައުލަތަށް ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ: އޭސީސީ

ސްޓްރާޑާއިން ބަދަލެއް ބޭނުންނަމަ ކޯޓު މެދުވެރިވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަކީ އިންސާފުވެރިގޮތެއް ނޫން: އޭސީސީ

އައްޑޫސިޓީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތަކުގެ ހާލަތު ހައުސިން މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 60 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

1

ފޮނަދޫ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ޔޫޓިލިޓީ މަސައްކަތް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1