ހިޔާ މަޝްރޫއު

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އުޅޭ މީހުންގެ ޝަކުވާ އަޑުއަހައި، ހައްލު ގެންނާނަން: ރައީސް

1

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ފުރަތަމަ ކްލިނިކް ހުޅުވައިފި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭއެއް ހުޅުވައިފި

ސްޓެލްކޯ ފުލެޓްތަކަށް ކަރަންޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލިން 250،000 މާފު ކޮށްދޭން އަމުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ހިޔާ ކޯޓުޔާޑުގައި އިންދާފައި ހުރި ގަސްތައް ނަގަން އަންގައިފި

ހިޔާ ޓަވަރުގައި މީޑިއާނެޓްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

ހިޔާ ފްލެޓަކުން ޑުރަގާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާ އެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ފުރަތަމަ ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ކުނި އުކައިދޭން އަންނަ މަހު އަގު ނަގަން ފަށަނީ

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ބަލައިގަތުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުން ޓަވަރު 11 އިން

މިއީވެސް ހަމަ އެޗްޑީސީގެ ޒިންމާއެއްތަ؟

« 1 ...