ހިޔާ މަޝްރޫއު

ފްލެޓްތައް ނިންމައިދޭން ފައިސާނަގައި ހިޔާނާތްތެރިވި ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ފާހެއްނުވި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި 6،600 އަށް ކުޑަކުރާ ނަމަ، ލޯނު ދައްކަން 9.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް

ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރުން ނުހުއްޓުނު، މުއްދަތު ހަމަވެ ތަންތަން ނަގަނީ

1

މިތިބީ ކުލި ނުދައްކަން ނިންމައިގެނެއް ނޫން، މިހާތަނަށް ކުލި ދެއްކީ 400 މީހުން: ހިޔާ ޔޫނިއަން

2

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ދެއްކުން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން އަންނަނީ ކުލި ދައްކަމުން، ޔޫނިއަނުން އެގޮވައިލަނީ ގާނޫނާ ހިލާފުކަމެއް ކުރުމަށް: އެޗްޑީސީ

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނަގަން އިތުރު ފުރުސަތެއް

ހިޔާ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހަވާލުކޮށްފި، ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ދޭންޖެހޭ

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުން ކުލި ނަގަން ފަށައިފި

1

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ވަގުތީ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްދޭން އެދި ދަންނަވަން ސޮއި ހޯދަން ފަށައިފި

« 1 ...