ހއ. ކެލާ

ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ނަޝީދު ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް

ވެރިކަމަށް އާދެވިއްޖެނަމަ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މީހުން ހައްޔަރުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނާނަން: ޔާމީން

އަތޮޅު ގުރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ވައިކަރަދޫ، ކަނޑިތީމު އަދި އިހަވަންދޫ ފައިނަލަށް

އިހަވަންދޫ، ވައިކަރަދޫ އަދި ކަނޑިތީމުންވެސް ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައި އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

މުރައިދުއާއި ކެލާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު، ނިހާލްގެ ހެޓްރިކާއެކު ގޮއިދޫއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ވަން ފޮޓޯ: ކެލާގައި ހުރި އިނގެރޭސީންގެ ޒަމާނުގެ އާސާރުތައް ވީރާނާވާން ދޫވެފައި

ކެލާގައި 100 ކޮޓަރީގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ހަދަން ފެޑޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެލްޖީއޭ އިން ތިން ރަށެއްގައި ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފި

ކެލާގައި ގެސްޓްހައުސް އާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހަދަން 14 ބިމެއް ބީލަމަށް ލަނީ

ހަތް ރަށެއްގެ ކަނޑޫފާތަކުން ސާމްޕަލް ނަގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވައިފި

1

ހއ. ކެލާގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ކެލާ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

« 1