ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރާއްޖެ ގެނައި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމާ ގުޅޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!

1

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކުގެ 99 ޕަސެންޓް މެންޑޭޓުން ބޭރު: އޮޑިޓް

ހަތަރު ވަޒީރަކާއި ޕީޖީ މާލީ ބަޔާން ހުހަޅުއްވައިފައެއް ނުވޭ: އޮޑިޓް އޮފީސް

މިއީ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް، ސިޔާސީ ނުފޫޒު އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް: އަލީ ވަހީދު

1

ތަހުގީގުން އަޅުގަނޑުގެ ކުށެއް ނެތްކަން ސާފުވާނެ: އަލީ ވަހީދު

1

އަލީ ވަހީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި އޭނާގެ ބަޔާން އަދި ނަގާފައެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

1

އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި 15 ފަރާތެއްގެ ބަޔާން ނަގައިފި

ސަފާރީ ރޭޕް މައްސަލަ އާއި އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން މިއަދު ނޫސްވެރީންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ

އަލީ ވަހީދު ފުރުން މަނާކޮށްފި

10

އަލީ ވަހީދުގެ ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި

« 1 ...