ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދު އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެންނަން ބޭރުގެ އެޖެންސީތަކާ މައުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައި: ފުލުހުން

އަޑުބަރޭ ރާއްޖެއަކު ނެތް، ހޯދައިދޭން އެދިއްޖެ

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަޑުބަރޭ ވަކިކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު މައްސަލައިގައި އަޑުބަރޭ 15 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ވަނީ ލިބިފައި: ފުލުހުން

ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް "ޖަވާބު" ދީފި، އެކަމަކު އަދިވެސް ނުލިބެނީ އަލީ ވަހީދު ގެނައުމުގެ އިނގެރޭސި އަމުރު!

އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ އަމުރު ހޯދަން ފުލުހުން ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ދީފިން: ކުރިމިނަލް ކޯޓު

އަލީ ވަހީދު މައްސަލަ: އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ހޯދަން ފުލުހުން ފޮނުވި ސިޓީ ކޯޓަށް ލިބިއްޖެ

އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނައުމަށް އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް އަމުރަކަށް ފުލުހުން އެދިފައެއް ނެތް: ކުރިމިނަލް ކޯޓު

1

އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ގެނައުން ލަސްވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކޯޓު އަމުރެއް ނުލިބިގެން: ފުލުހުން

2021ރިވައިންޑް: ޖަލު ހުކުމެއް އޮތަސް އަލީވަހީދު ޔޫރަޕުގައި، އެނގުނީ ސިސްޓަމުގެ ދޯހަޅިކަން!

އަލީ ވަހީދު ގެންނަން އަސްހަދަށް ދިން 72 ގަޑިއިރު ހަމަވެއްޖެ، ކޯޓުން ބުނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ ތާވަލު ކުރާނެކަމަށް

« 1 ...