ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ޝޭހު ހުސައިން ރަޝީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

1

ރާއްޖެއިން ރުވާންޑާއާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިމަހު ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އިންޑިއާގެ ގާނޫނީ އެހީ ހޯދާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރަޝިއާ، އޮމާން އަދި ނޭޕާލްއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ލަންކާއިން ދިވެހިންނަށް ގުނަވަން ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ލަންކާއިން ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ލަންކާއަށްދާ ދިވެހިންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދެނީ

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރުކަން ރާއްޖެއަށް އަނެއްކާވެސް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވައިފި

ސައުދީގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އުފައްދައިފި

« 1 ...