ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިގުތިސާދަށް މިވަރުގެ ބޮޑު ލޮޅުމެއް އައިސްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތުމުން: ޝާހިދު

ޗައިނާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެއް: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

އިންޑިއާއިން ދިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑު ފައިސާ، އެމްއެމްއޭއަށް ޖަމާކޮށްފި

ޖީ20 ގެ ގައުމުތަކުން ދީފައިވާ ލޯނުތައް 2021 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ފަސްކޮށްދޭން ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

ފަލަސްތީނާއި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށްދޭ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކުރާނަން: ޝާހިދު

ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެއަށް ސެނެޓައިޒޭޝަން ދެ ޓްރަކް ހަދިޔާ ކޮށްފި

1

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 732 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އެހީއެއް ދީފި

ކަރަންޓީން ފީތައް ބޮޑުވެ، ދަރިވަރުން ހާސްކަމެއްގެ ތެރެޔަށް

މެލޭޝިއާއަށް ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންގެ ކަރަންޓީން ފީ މަތިވެ، އެހީއަށްއެދި ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް

އިންޑިއާ އިން އުޅެނީ ރާއްޖެ ހިފާކަށް ނޫން، އެކަމަކު ފޮރުވިފައިވާ އެހެން ކަމެއްވޭ: އާދަމް ޝަރީފް

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 60 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

މެލޭޝިއާއަށްދާ ދަރިވަރުން ކަރަންޓީން މުއްދަތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

« 1 ...