ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ގެއްލުމުން އަރައިގަނެވޭނީ ބޭރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ފޮނުވައިދީ: ރައީސް

6

ޗައިނާއާ އޮންނަ ގުުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ: ޝާހިދު

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ޑިޕްލޮމެޓުނާއެކު، މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ހާއްސަ ރިސެޕްޝަނެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރު މީހުން އާބާދުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ހޫދު

1

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގައި ބާއްވައިފި

ސަމާސާކުރާ ވަރަށްވުރެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ވަޅުގަނޑުުގެ ނާމާކަން ބޮޑު: ޑރ. ޖަމީލު

1

އިންޑިއާއިން ގެންނަން އުޅެނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޑޯނިއާ ބޯޓެއް: ސަރުކާރު

ހުޅުދޫ އަދި މަރަދޫގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފަސް ގައުމެއްގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން ފޮނުވި ނަންތަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިންޑިއާއަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދަރަވަންދޫގައި އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން އެލްއެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ ސަލާމަތާ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން

« 1 ...