ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް 19 : ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ސައުދީގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައިވާތީ އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް އެހީވުމަށް ޗައިނާ ތައްޔާރު، އެހީ ފޮނުވާނެ ގޮތެއް މިދަނީ ބަލަމުން: ޗައިނާ ސަފީރު

ސިންގަޕޫރަށް އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެތެރެވުން މަނާ ކުރަނީ، ދިވެހިން ސަމާލުވޭ

ކޮވިޑް 19 : ބަންގްލަދޭޝުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިން ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސް ހޯދުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ފަތުރުވެރީން ނޫން މީހުން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ފިޔަވައި ވައިގެ މަގުން އަންނަ އެހެން ހުރިހާ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރަން އަންގައިފި

1

ތައިލެންޑުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި އެގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އެމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް ރާއްޖެއިން ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރަނީ

ފިލިޕީންސް، މެލޭޝިއާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި ވިސާ ހަމަވެފައިވާ ދިވެހިންނަށް މެލޭޝިއާއިން ފުރައިގެން ދެވޭނެ: ހައި ކޮމިޝަން

« 1 ...