ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޕާސްޕޯޓާއި ވިސާގެ ކަންކަމުގައި ސަމާލުވުމަށް ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޝާހިދުގެ ދަތުރުތަކަށް ހޭދަވީ 2.8 މިލިއަން، 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ލިބުނު: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

1

ލަންކާއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ދެ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ 12 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ 12 ދިވެހިން، ހަތް މީހަކު މާދަމާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނެ: މިނިސްޓްރީ

ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ލަންކާއިން ހަ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މިއަހަރު ޗައިނާއާ ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުންމީދު ކުރަން: ޝާހިދު

މެލޭޝިއާގައި އުސް އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެހި ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

2

ފިލާ އޮތް ރާއްޖެ މިހާރު މިވަނީ ޝަރަފުވެރި ހައްގު މަގާމު ހޯދާފައި: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

މެލޭޝިއާގައި މަރުވި ދިވެހި މީހާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

« 1 ...