ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ދެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި އިންޑިއާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާނަން: ޒަމީރު

ރައީސް މުއިއްޒު، ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގަތަރީ ކޮމިޓީ ފޯ ދަ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ގާޒާގެ މައި އޮފީހަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ލަމްހާގެ ފައިގައި ޓެގު އެޅުވުމަށް ފަހު ބަންދުން ދޫކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް: ރައީސް

ހާރިޖީ ދާއިރާގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު، ހަލީލާއި އަހުމަދު ލަތީފަށް އަރުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ފްރާންސް، ސްޕެއިން އަދި ޕޯޗުގަލްގެ ޝެންގެން ވިސާ ނެގޭނެ

ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަރުވަނީ

މިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 61 ޑިޕްލޮމެޓަކު ރާއްޖެ އައުމަށް އަންގައިފި

1

ގާޒާއަށް ނިއުކްލިއާ ބޮމެއް ވައްޓާލުމަކީ އިހުތިޔާރެއް ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނުމުން ކަންބޮޑުވޭ: ދިވެހި ސަރުކާރު

އެއާޕޯޓަށް ކުޅު ޖެހި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިޔާ އިމިގްރޭޝަން ބެލުމުގެ ދަށަށް

އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އދ.ގެ ހާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވައި ދޭން ރާއްޖޭން އެދިއްޖެ

« 1 ...