ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ވެލިފުކެއް ވެސް ދުލެއް ނުކުރާނެ: ޝާހިދު

ކުދި ރަށްރަށަށް ޗައިނާއިން ކުދި އެމްބިއުލެންސްތަކެއް ގެންނަނަނީ

ކަނޑުމަހުން ޑިއުޓީ މައާފުކޮށްދޭން އަނެއްކާވެސް އީޔޫގައި އެދިއްޖެ

ތިން ގައުމެއްގެ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް ޝަހީބު ހަމަޖައްސަން ރުހުންދީފި

އިމުގެ މައްސަލައިގައި ދޫނުކުރާނެކަން މޮރިޝަސް ސަރުކާރަށް ވާނީ އަންގައިފައި: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޝާހިދު އޮމާނަށް ވަޑައިގެންފި

އެމްބަސީތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި

ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ ގޮނޑިއެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރަން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ގިނީ ބިސާއޫއާ ދެމެދު ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި

ކުރިން ވިސާ ނެގުމަކާނުލައި ކިރިގިސްތާނަށް ދަތުރުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ބެންގަލޫރުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު މިދަނީ ގާތުން ބަލަމުން: ފޮރިން

« 1 ...