ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސްގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން ރާއްޖެއަށް ފަސްކޮށްދީފި

ދަރަނި ދެއްކުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނުން ސޮއިކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ އިވެންޓް

މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވަނީވެސް ސުނާމީއެއް ފަދަ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް، އެކަމަކު ފެނިގެންދަނީ އެއްބައިވަންތަކަން: ޝާހިދު

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 905 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ސައުދީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ރައީސަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީގައި ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު: ޝާހިދު

ރާއްޖެ އާއި އެސްވަތީނީއާ ދެމެދު ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ކޮވިޑުގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް: އަދާލަތު ޕާޓީ

ކޮވިޑުގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން: މައުމޫން

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން އަންދައިލުމުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ކަމެއް ކޮށްދޭންވާނެ: ގާސިމް

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

2
« 1 ...