ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު

ޝައުނާ އާއި އިތުރު ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ

ކެބިނެޓަށް މާދަމާ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ

3

ޑރ. ހުސެއިން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކޮށް ޒަހާ ވަކިކުރަނީ

1

ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި ޕްރޮސެސްކޮށް އަށް މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭ ޕްލާންޓެއް ތިލަފުށީގައި ގާއިމްކުރަނީ

ކުނީގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ 20 ރަށެއްގެ ކުނިގޮނޑު ވެމްކޯއިން ސާފުކުރަނީ

ވޭމަންޑުއަށް ކަރަންޓު ދީފި

ފޭދޫ، ބިލެތްފަހި، ގޮއިދޫ، އަދި ނޫމަރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ މިނިސްޓަރާ މާދަމާ ސުވާލު ކުރަނީ

ރާއްޖޭން ހުށަހެޅި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް އދ.ގެ ތައުރީފު

ނެޓް ޒީރޯ އެމިޝަނާއެކު ގައުމުގެ އިގުތިސޯދުވެސް ރަނގަޅުވާނެ: ރައީސް

ގްރީނިން ދަ އައިލެންޑްސް އީ-ކޮންވެންޝަން 2020ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ލިންކު ރޯޑުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަނީ

2

ވަން ފޮޓޯ: ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގައުމީ ސްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

« 1