ތައުލީމީ ދާއިރާ

ޓީޗަރުން ހޯދައިދިން ކާމިޔާބަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގައި އަހަރެމެން ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި: ރައީސް

ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު އިތުރުކުރަނީ

ކަރަންޓީން ފީތައް ބޮޑުވެ، ދަރިވަރުން ހާސްކަމެއްގެ ތެރެޔަށް

މެލޭޝިއާއަށްދާ ދަރިވަރުން ކަރަންޓީން މުއްދަތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޕޮޒިޓިވްވާ ދަރިވަރުންނާއި، ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ވަކި ސެންޓަރުތަކެއް ގާއިމުކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ވެސް މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ނުހުޅުވާނެ!

ޕްރިންސިޕަލުންނާ ގުޅޭ އުސޫލު މުރާޖައާ ކުރަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތިން ސްކޫލެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ތުރާކުނު އަލިބެއްޔާގެ ސިޓީ

ޕްރިންސިޕަލުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވައިލި އުސޫލު ގާނޫނާ ފުށުއަރާ: އިދިކޮޅު

އެވިޑް ކޮލެޖުން ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކުރި ކެމްޕަސް ހުޅުވައިފި

އާ އުސޫލުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ހައްގަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

« 1