ތައުލީމީ ދާއިރާ

ގްރޭޑް 10އިން ދަށުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ކޮވިޑް 19 : ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ބަންދު ކުރަން އަންގައިފި

ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ބަންދުކުރަން އަލްހާން ގޮވާލައްވައިފި

މި ހާލަތަށް ބަލާ އިރު ބުއްދިވެރިގޮތަކީ ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުން: ޑރ. ނިޔާފް

1

އާ ކޯސްތަކާއެކު އެވިޑް ކޮލެޖްގެ މެއި އިންޓޭކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮރޯނާއާ ގުޅިގެން ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާ ފަސްކޮށްފި

މޫހަބު (ގިފްޓަޑް) ކުދިން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

9

ސްކޫލްތަކުގެ ހުރިހާ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

4

އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފުލާއެއް ބާއްވައިފި

ވަކި ހަރަކާތްތަކެއް ނުބާއްވާކަށް ނާންގަން، އިލްތިމާސްކުރަނީ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް: އެޑިއުކޭޝަން

ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ "ތިންކިން ޑޭ" ރާއްޖޭގައި ވެސް މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި

ތާރީހީ ބަދަލެއް: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ފިރިހެން ކުދީން، ކެޕްޓަން ކަމަށް ވެސް ފިރިހެން ކުއްޖެއް!

« 1