ތައުލީމީ ދާއިރާ

2021 ރިވައިންޑް: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް، ކޮވިޑާއެކު ކިޔެވުންވެސް ހަނގުރާމައަކަށް

އެވިޑުް ކޮލެޖުގެ 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާ ބާއްވައިފި

މިއަދު ރާއްޖެ މިވަނީ އީޕީއެސްއަކަށް ބޭނުން ޖެހިފައި: ރައީސް

އެސްޓީއޯއިން ނެރޭ އަންނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ދިވެހި އަދަބީ ބަސް ދިރުވުމަށް ހާއްސަ

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ސްކޫލެއް އަރަބިއްޔާއަށް، ވަގުތީ ގޮތުން ދަރިވަރުން އިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް

އިސްލާމް ފޮތުގައި ކުދީންނަށް މާނަ ދޭހަކުރަން އުނދަގޫ ބަސް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ ރޮޒައިނާގެ ކަންބޮޑުވުން

1

12 ސްކޫލަކަށް ޕްރިންސިޕަލުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ އިމާރާތުގެ މައްސަލަ: ބެލި ބެލުމުން ދައްކަނީ ދަރިވަރުންނަށް އަދި ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް: މިނިސްޓަރު

ދަރިވަރުންނާމެދު ކުރާ އުންމީދުތައް މަތިކުރަން ޖެހޭ، ނޫންނަމަ ތޫނުފިލި ކުދިންވެސް ނެރޭނީ ދަށް ނަތީޖާ: މިނިސްޓަރު

މަތީ ސާނަވީ ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު މަދު، މަތީ ސާނަވީ ފުރިހަމަކުރަން ވެސް ހިތްވަރުދޭން ޖެހޭ: ރައީސް

ވ. ތިނަދޫ، ރަކީދޫ އަދި ފެހެންދޫގައި ސެޓަލައިޓް ސްކޫލު މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ 169 މަޝްރޫއެއް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ: މިނިސްޓަރު

« 1 ...