ތައުލީމީ ދާއިރާ

އަގަށް އެސައިންމެންޓް ހަދައިދޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަގަށް އެސައިންމެންޓް ހަދައި ދިނުން ގާނޫނީ ކުށަކަށް ހަދަނީ

1

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ހަތަރު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އިސްލާމީ އަގީދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ތައުލީމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އަތޮޅުތެރޭގައި ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް މި މަހު 15 އިން ފެށިގެން ހަރަކާތްތައް ހިންގަން އެޑިއުކޭޝަނުން ނިންމައިފި

1

މާލެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ތައުލީމީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަސް ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކުރަނީ

1

މާލޭ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އިސްލާމީ އަގީދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ތައުލީމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ކިޔެވުން ފެށުން

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި

« 1 ...