Close

ތައުލީމީ ދާއިރާ

އެންމެ ފަހުރުވެރިވާ ކަމަކީ ޒުވާނުންނަށް ތައުލީމު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ރައީސް

ދަރިވަރުންނަށް ގާސިމް ދޫކުރި ހުރިހާ ލޯނެއް މާފު ކޮށްދީފި

މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށްފަހު މުދައްރިސުންގެ ކަންކަން ނިންމައެއް ނުލާނަން: މިނިސްޓަރު

84،000 ދަރިވަރުންނާއެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގައި މީގެ ކުރިން ތަނަވަސްވެފައި ނެތް މިންވަރަށް، ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފިން: ރައީސް

އެމްޕީއެލްގެ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

އެލައިޑް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި އެޑިޔުކޭޝަން ފަންޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހަތް ފޮޅުވަތް: ޖާގަ ބޭކާރުކޮށްލި އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް، ދަރިވަރުން ނޭވާލާނެ ހުސްތަންކޮޅެއް ނެތް!

ޝަރުތު ހަމަވި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ދޭން ނިންމައިފި

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ބަދަލުގައި 19 ދިވެހި ޓީޗަރަކު ހޯދަން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން އިއުލާނުކޮށްފި

« 1 ...