ތައުލީމީ ދާއިރާ

ކޮވިޑުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ 91،500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވޭ: އެޑިއުކޭޝަން

2

ކޮވިޑާއެކު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާއި ސްކޮލަޝިޕްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށްދާނެ: ރައީސް

ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ތިންދުވަހުގެ ވެބިނާ ސީރީސް ފަށައިފި

2019 ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ސެޓްފިކެޓުތައް ލިބިއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދީންނަށް މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު ހިލޭ ދޭން ޖެހުމަކީ ބުރައަކަށް ވެދާނެ: މިނިސްޓަރު

ދަރިފުޅުގެ ބަނޑުގައި ރިއްސާނަމަ، ގޭތެރެއިން ދެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ އެނގޭތަ؟

ތައުލީމުގެ ބިލާއި މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފި

ރިސާޗް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެވިޑް ކޮލެޖުން ވެބިނާ ސީރީސްއެއް ބާއްވަނީ

ގުރުއާން އިމްތިހާނު މަޖުބޫރުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފާ މައްސަލަޔަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ކިޔަވަން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް އެއް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅި މަތީތައުލީމުގެ ބިލު ބަލައިގެންފި

« 1