ތައުލީމީ ދާއިރާ

އެސްޓީއޯއިން ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯސް ފަށަނީ، ފުރަތަމަ 25 ކުދިންގެ ކޯސްފީ ހިލޭ

އެވިޑުން އޮގަސްޓް އިންޓޭކަށް ހުޅުވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ދަރިވަރުން ބޮޑުޗުއްޓީއަށް

ރިޕޯޓު ފޮތްދީ ދަރިވަރުން ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

ޗުއްޓީގައި ކުދިންނަށް އަމިއްލައަށް ކަންކަންކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: ފަޒްނާ

އުރީދޫ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ފޮތްލިސްޓު ގެއަށް!

"ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމް"، ދަރީން ކިޔެވުމާ ދުރަށް ނުދިއުމަށް އެހީއެއް

ތިން ދަރީންނަށްޓަކައި އެކަނިވެރިބަފައެއްގެ ގުރުބާނީ، އެކުދީން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް އެބައްޕަޔަށް އެހީވެދެއްވާ!

4

އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގައި ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކުން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ: ނައިބު ރައީސް

އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލަކީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި ކުދިން އުފެއްދޭ ސްކޫލް: ރައީސް

އަމާޒަކީ އީޖާދީ ވިސްނުންތަކެއް އުފަން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުން: ރައީސް

« 1 ...