އިގްތިސޯދު

ވީއައިއޭގެ އާ ޓާމިނަލް އަޅަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދީ މި ސަރުކާރުން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި މިންވަރު 3.4 ޕަސެންޓް ދަށަށް

އިގުތިސާދު އިނދަޖެހޭ ވަރަށް އިންފްލޭޝަން މަތިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވޯލްޑް ބޭންކުން ދީފި

ޖުލައި މަސް ނިމޭއިރު ކާޑާއި ތެލާއި ބޭހަށް ރިޒާވްގައި ފައިސާ ހުންނާނެ އަދަދު ހޯދުމަށް އީވާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސޯޔާގެ އިންޒާރު: ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ބޮޑުވެ ރާއްޖެއަށްވެސް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ، ތައްޔާރުވޭ!

އިގުތިސޯދީ ދުވެލި ހުރީ ރަނގަޅަށް، އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނާނަން: ރައީސް

ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނެގި 200 މިލިއަންގެ ދަރަންޏަށް 192 މިލިއަން ދައްކައިފިން: އަމީރު

ދަރަނި ދެއްކުމުގައި ދަތިކަމެއް ނެތް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވެސް ދަރަނި ދެއްކޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓެއް ނުވާނެ، ދަރަނި އަދާ ކުރެވޭނެ: އަމީރު

2023 ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް ހުސްވެ ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް!

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން މިއަހަރު ރާއްޖެ އައުމުގެ އުންމީދެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު

« 1 ...