އިގްތިސޯދު

ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދު އިތުރުވެ, ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

ބިދޭސީންނަށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ބާތިލުކުރާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް ޓާކިޝް އެއާލައިންސް އިން ރާއްޖެއަށް ބާއްވާ ފްލައިޓުތައް އިތުރުކޮށްފި

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ތިން އަހަރު، ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް މިނިމަމްވޭޖަށް ތާރީހީ ފެށުމެއް

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން ދިމާވި ގެއްލުންތަކުން ރާއްޖެއަށް އަރައިގަނެވޭނީ ދުނިޔެ ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެގެން: އަމީރު

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައިވެސް ޓޫރިޒަމް އެންމެ އުހަށް، ދުނިޔެ ހަމަނޭވާއެއް ލާން އޮތް ސޭފް ޓޫރިޒަމަކީ ރާއްޖެ

އޮކްޓޯބަރު މަހު މީރާއިން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި

މިނިމަމް ވޭޖު މޮނިޓާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދިވެހިން އިތުރަށް ފަގީރުކޮށްލާނެ ކަމެއް: އެމްޓީޔޫސީ

އަންނަ އަހަރު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކުރުން

އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 4500 ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކޮށްފި

« 1 ...