އިގްތިސޯދު

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތައް ބަންގުރޫޓުވާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

1

ލ. ގާދޫގައި ހަދާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ފީސިބިލިޓީ ވަނީ ހަދާ ނިމިފައި: ރައީސް

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމުން ޕީސީއާރް ނުހަދައި ރާއްޖެއަށް އާދެވޭގޮތް ހަދަނީ

1

ބޯޑަރު ހުޅުވި ފަހުން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ މިދިޔަ މަހު

ކޮވިޑުގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަން ހުރި ހިސާބަށް މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 30،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، މިއަހަރުގެ ޖުމުލަ 121،000 އިން މައްޗަށް

ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމާ އެކު އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

އިގްތިސޯދު އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް އެއް އަހަރާއި ދެ އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެ: ރައީސް

ދުވާލަކު 5600 ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެދޭނެ ގާބިލުކަން މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި: ރައީސް

"ރާއްޖެއަށް ދުނިޔެއިން އިތުބާރު ކުރޭ، ބޯޑަރު ބަންދު ކުރާނެ ހާލަތެއް ނެތް"

ދިވެހީން ތިބީ އިޖުތިމާއީ ވަރުބަލިކަމެއްގައި، ޗުއްޓީގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ: މައުސޫމް

އިތާފުށިން މިމަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 51،500 ރުފިޔާ

« 1 ...