Close

އިގްތިސޯދު

އަލަށް ލިބުނު ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭނެ އިގުތިސާދީ ކަންކަން ބަލާނަން: ފައްޔާޒް

އެމްއެމްއޭއިން މިދިޔަ އަހަރު 994 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކި، 73 ޕަސެންޓް އެސްއޯއީތަކަށް

ދެން ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދާނީ ދަށަށް، އަހަރު ނިމޭއިރު އިންފްލޭޝަން ސްޓޭބަލްވާނެ: އެމްއެމްއޭ

ދަރަނީގެ އަދަދު ދަނީ ދަށަށް، ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަވާނެގޮތަށް: އަމީރު

ބޭރުގެ ދަރަނި އިތުރުވެފައިވާތީ ރާއްޖެއަށް ނުރައްކާ ބޮޑު: ވޯލްޑް ބޭންކް

ލަފާކުރި ވަރަށް ފެބުރުއަރީގައި އާމްދަނީއެއް ނުލިބުނު

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ހަތަރު ލައްކައިން މައްޗަށް، 25 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް

ރާއްޖޭގައި އަލްޓްރާ-ލަގްޒަރީ ރޯސްވުޑްގެ ރިސޯޓެއް, 343 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިގްތިސާދީ އަނދަވަޅުން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާ އާއި އީރާނުގެ އެހީތެރިކަން ޕާކިސްތާނަށް

ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ހަތް ޕަސެންޓް ބޮޑުވެއްޖެ

ފެންނަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު އިގުތިސޯދެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ މަންޒަރު: ރައީސް

2028 ގައި އުފެއްދުންތެރިކަން 177 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ، އާމްދަނީ 45 ބިލިޔަނަށް އަރާނެ: ރައީސް

« 1 ...