އިގްތިސޯދު

ބަޖެޓް 2024: ޔޫރަޕުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން މަދުވި ނަމަވެސް އަމާޒު 2 މިލިއަނަށް

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު އަންނަ އަހަރު 5.5 ޕަސަންޓުގައި ކުރިއަރާނެ: ބަޖެޓު

މުއިއްޒުގެ ފަރާތުން ބަޖެޓް އެކުލަވައިލަން 8 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް، ތަޖުރިބާ ބޮޑު ޓީމެއް

1

ސަރުކާރުން ފައިސާ ނުދޭތީ ބައެއް އެސްއޯއީތައް، ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހުވެސް ހިންގޭވަރެއްނުވޭ: ފިރުޒުލް

88 ރިސޯޓެއް ނުހެދި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަހަރަކު 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ގެއްލޭ!

ފިޗުން މިފަހަރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ދީފައިވަނީ "ބީ މައިނަސް" ރޭޓިން

ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވްގައި ހުރީ 151 މިލިއަން ޑޮލަރު: އެމްއެމްއޭ

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު މި އަހަރު 6.5 ޕަސެންޓުގައި ކުރި އަރާނެ, ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދަށްވާނެ: ވޯލްޑް ބޭންކް

ސޮވެރިން ފަންޑުގެ ފައިސާ އިތުރުކޮށް، ގާނޫނެއް ހަދައި ރައްކާތެރިކަން ދޭނަން: މުއިއްޒު

ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ރަޝިއާއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

ކުރެވޭ ކަމަކުން އިންތިހާބު ގެއްލިއްޖެއްޔާ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވާނެ، ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ: ރައީސް

ދަރަންޏާ މެދު ކަންބޮޑެއް ނުވޭ، ދަރަނިތައް ދެއްކުމަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މިހާރުވެސް ފަހިވެއްޖެ: މުއިއްޒު

« 1 ...