ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ

3000 މެމްބަރުން ހަމަނުވާތީ ޑީއާރުޕީ އަދި އެމްއާރުއެމް ހިމެނޭހެން ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ނޯޓިސް ދެނީ

ރައީސް މައުމޫނު އެމްޓީސީސީއާއެކު ކޮށްފައިވާ ނަހަލާލު މުއާމަލާތެއްގެ ފައިސާ މިވަނީ ބޮލުގައި އަޅަންޖެހިފައި: ޖާބިރު

ޖާބިރަށް ހަމަލާދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

ހަބް ކުންފުންޏަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ޔާމީން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބޮޗޭ ޕީޕީއެމްއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުންނާއި ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރުކަމުން ބޮޗޭ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޔޮޓް ޓުއާސްއަށް ލިބުނު 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވީ ޖާބިރު އަމިއްލައަށް: އެދިވަޑައިގެންނެވީ މައުމޫނު ހާޒިރުކޮށްދެއްވުމަށް

ޑީއާރުޕީން ހަބަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރާ އިސްލާޙު ބޭރުކޮށްލީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެކަންކުރަން: ޑީއާރުޕީ

ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނިތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް މައުމޫނަށް ދައުވާކުރަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓު އަންނަ މަހު އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަނީ

« 1