ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކުޑަހުވަދޫން ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުށި ހިފަހައްޓައިފި، ބިލެތްދޫ މޮޅުވީ ފަހު މިނެޓް

ކޮނޑޭ ބަދަލު ހިފައިފި، ތިމަރަފުއްޓާއި ދުވާފަރު އަދި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

ކ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގާފަރަށް، ދ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ކުޑަހުވަދުއަށް

ތިން ހަފުތާ ފަހުން ކުޑަހުވަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް، 27 ރަށެއް މޮނީޓަރިންގައި

2

މާފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދޫންވެސް އޮމިކްރޯން ފެނިއްޖެ، މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 27 ކޭސް

ބިޔަ ރާޅާއެކު އެތައް އިރަކު ވިލުތެރޭގައި، ފެނުނީ ގެދޮރާއި މީހުން މޫދުތެރޭ އޮޔާދާ މަންޒަރު

ހަގުދަރިފުޅު އަތުންދޫވީ އޮޔާއެކު އައިސްފޮއްޓެއްގައި ޖެހިފައި، އެދުވަހު ހެނދުނު މަންމަ ހިތާމަ ނުކުރުމަށް ވަސިއްޔަތް ކުރި

ރާޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހަގުދަރިފުޅު އޮޔާގޮސް ގެއްލުނީ ލޮލުކުރިމަތީގައި، އަދިވެސް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި

1

އުސް ރާޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ބަނޑަށް 3 މަހުގައި ރުކަށް އެރުނުގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ، ހީކުރީ "ގިޔާމަތްވީ" ކަމަށް!

1

ކުޑަހުވަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިން އަށް

ކޮވިޑުގައި ކުޑަހުވަދޫން މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 252 އަށް

ހުރިހާ ހަކަތައެއް ދުއްވާލެވެނީ ތިޔާގިކަމާއި ތަނަވަސްކަމަށް: އިމްރާން

« 1