ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް

ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޕީސީއާރު ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި

ހަންނާނު ހޮވައިދީފިނަމަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު މެދުނުކެނޑި މަޖިލީހުގައި އިއްވައިދޭނަން: ނާޒިމް

ކޯލިޝަނަކާ ނުލައި އެމްއެންޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީއަށް 10,000 މެންބަރުން ހަމަކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީ ގެ "ނޫކަށި ލައުންޖް" ހުޅުވުން

އެމްއެންޕީން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ "ނޫކަށި ލައުންޖު" ހުޅުވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންޓްސް އިފްތިތާހުކުރުން

އާރްސީސީން އިމާރާތްކުރާ "ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންސް" މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިވަންކަން ދިފާއުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ފުދުންތެރި މީހަކަށްވުން: ނާޒިމް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު، އެމްއެންޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރާ ބަޔަކާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ: އަދުރޭ

އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ހިމަނައިފި

« 1