ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް

ވެރިކަންކުރާ މީހުން ޖަލަށްލުމުގެ ސަގާފަތް ނައްތާލަން ޖެހޭ: ނާޒިމް

2018ގައި ޖަލުގައި ތިބި ލީޑަރުން އިންތިހާބަށް އެ ނުކުންނަނީ މިނިވަންކަމާއެކު، މިހާރު ތަފާތަކީ އެއީ: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށްފި، ރައީސަށް 3، މުއިއްޒަށް 4 އަދި ގާސިމަށް 5

މިއީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓުން ގިނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު!

ނާޒިމްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ނާޒިމްގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޑރ. އަދީލް

ނާޒިމްގެ އިންތިހާބީ އެޖެންޓަކަށް އުޝާމް

ވަން ފޮޓޯ: ގާސިމާއި ނަޝީދު އަދި ނާޒިމް، އެއް ކެންޑިޑޭޓު ނެރެން އެއްބަސްވުން

ޕީޕީއެމާއި އެމްއާރުއެމް ރުހޭނަމަ، އިދިކޮޅުން 1 ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރެން ގާސިމާއި ނަޝީދު އަދި ނާޒިމް އެއްބަސްވެއްޖެ

މަޖިލިސް މެންބަރުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމާއެކު ނާޒިމްގެ 30 ދުވަހުގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް

ނަޝީދު ވަކިކުރާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް، ވޯޓެއް ނުދޭނަން: ނާޒިމް

1
« 1 ...