ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް

ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރާ ބަޔަކާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ: އަދުރޭ

އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ހިމަނައިފި

ވަން ފޮޓޯ : އެމްއެންޕީ އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

އެމްއެންޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިންނަކައް ނުތިބެވޭނެ: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީ ގެ ރައީސް ކަމަށް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ހޮވިއްޖެ

5000 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ފޯމާއެކު އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ނާޒިމާއި ރިޔާޒަށް 10 މިލިއަން ހަރަދުކުރިން، އެބޭފުޅުންނަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިބި ބައެއް: ގާސިމް

ނާޒިމާއި ރިޔާޒު ވަކިވީ ސިއްރުން ކުރަން އުޅުނު ކަންތައްތައް ނުކުރެވުމުން: އިލްހާމް

ނާޒިމްގެ ގެއިން ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލައަކީ ޔާމީންގެ ރޭވުމެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

އެމްއެންޕީ އުފައްދަން 5000 ފޯމާއެކު އަންނަ މަހު ހުށަހަޅާނަން، އަހަރު ތެރޭ 10000 ހަމަކުރާނަން: ނާޒިމް

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ވަކި ކުރަން ނިންމި ނިންމުން މަޖިލީހަށް

« 1