ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް

މުދައްރިސުންނަށް ދޭންވާ އިހުތިރާމާއި ހައްގު މަގާމު ދިނުން ލާޒިމް: ނާޒިމް

ދިވެހިންނަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ބަދަލުވާން ޖެހޭ: ކާނަލް ނާޒިމް

ނާޒިމާއި ނަޝީދުގެ މި ހިނިތުންވުން، ބާޣީކަން ކަނޑާލައި މިތުރުންގެ މަގާމަށް؟

1

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޖަލްސާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އެމްއެންޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ސިޔާސީ މީހުން ދެކެ ބިރުނުގަންނަ ބަޔަކަށް ހަދާނަން: ނާޒިމް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާދޭކަށް ނުޖެހޭ، އެފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ އަމިއްލަ މަންފާއަށް: ނާޒިމް

1

ދެން ހަވާލުވާން އޮތީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ: ނާޒިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ތާއީދުކުރާނީ ރައީސް ސޯލިހަށް: އާޒިމް

މުޅި ދައުލަތުން ފުރަތަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ ފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަނަކަށް ޝިދާތާ ހަމަޖައްސައިފި

ފެއިލްވެފައި ތިބި ލީޑަރުން ވެެރިކަމަށް ފައިނެގުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ނާޒިމް

ގާސިމާއި ނާޒިމަކީ މަރު ދުވަހަށްވެސް ގައްދާރުން: ޔާމީން

1
« 1