ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް

އާރުސީސީގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ ކުރި ކަމަށްބުނެ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރި މައްސަލަ ފުލުހަށް

1

ނާޒިމްއަފާ ފައުންޑޭޝަނުން ދިވެހި ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނަށް 6000 ޕީޕީއީ އައިޓަމް ހަދިޔާ ކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ލިންބަގް ހޯލްޑިންގެ ފައުންޑަރު ރާއްޖެއަށް 1000 ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލެއް ބޭނުންވޭ: ކާނަލް ނާޒިމް

ކާނަލް ނާޒިމްގެ އެކުވެރި މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ރާއްޖެއަށް 60،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ކާނަލް ނާޒިމް އާއި އާޒިމްގެ ބައްޕަ އަވަހާރަވެއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރިޔާޒު އަދި ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށްވުރެ، ފަރުވާއަށް އިސްކަންދެއްވުމަށް ކާނަލް ނާޒިމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ކުށްވެރިން ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ޑީއެންއޭ ނަގައި، ޑޭޓާބޭސްއެއް ހެދުމަށް ނާޒިމު ގޮވާލައިފި

ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުގެ މަގާމުން ނާޒިމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް 7000 އަދި ގިނަދުވަހު އެނދުމަތިވެފައިވާނަމަ 9،000ރ ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ނާޒިމުގޭގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ފުލުހުންވަދެ ހިންގި ކަންތައްތައް ނުބަލަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

4